روزنامه اصلاح

افغان اعلانات

جریان دعوی حقوقی اسامی کریم الله ولد امین الله علیه اول خان ولد حسین خان تحت رسیده گی قضایی این دیوان قرار دارد و اسامی اول خان ولد حسین خان ذریعه جلب های نمبر ۳۰۳۹ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۲ ۷ ۳۵۱۵ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۴ و ۶۹ مورخ ۱۳۹۹/۳/۱۴ تحت جلب قرار گرفته و حاضرمحکمه نگردیده بنا به اطلاع اسامی اول خان ولد حسین خان رسانیده میشود که ازنشر اعلان الی مدت ده یوم غرض دعوی حقوقی خویش به محکمه ابتداییه حوزه اول شهر کابل حاضر گردد درغیرآن فیصله غیابی صورت گرفته انگاه حق شکایت را ندارد.۲۴۳۹

***

ریاست حج و اوقاف ولایت کابل پروژه کار باقیمانده مسجد شریف قلعه آخند ولسوالی قره باغ را اعمار مینمایند ادارات دولتی و شرکت های ساختمانی که خواهش اعمار آنرا داشته باشد آفرها را از نشر اعلان الی ۲۱ یوم به ریاست ارشاد حج اوقاف ولایت کابل بسپارند شرطنامه و لست مشخصات را ملاحظه تضمین اخذ میگردد.۲۴۴۹

***

ریاست معارف  شهر   کابل غرض تدریس شاگردان مکتب ابتداییه عبدالقادر بیدل    به یک باب تعمیر که حد اقل (  ۱۹) باب اطاق و یا بیشتر از آن داشته باشد ضرورت دارد یک بار دیگر به اطلاع رسانیده میشود اشخاص که در ساحه چشمه کوتل خیرخانه ناحیه یازدهم همچو تعمیر داشته باشند و طور کرایه بدهند درخواست های خویش را بعد از نشر اعلان الی مدت(  ۲۱ ) روز به مدیریت عمومی تهیه و تدارکات ریاست معارف شهر کابل واقع سرای غزنی کارته چهار سپرده شرطنامه را ملاحظه نمایند.۲۴۵۱

***

ریاست معارف  شهر   کابل غرض تدریس شاگردان لیسه عادل اباد    به یک باب تعمیر که حد اقل ( ۱۰ ) باب اطاق و یا بیشتر از آن داشته باشد ضرورت دارد اشخاص که در ساحه مکتب مذکور واقع ناحیه هفدهم همچو تعمیر داشته باشند و طور کرایه بدهند درخواست های خویش را بعد از نشر اعلان الی مدت( ۲۱  ) روز به مدیریت عمومی تهیه و تدارکات ریاست معارف شهر کابل واقع سرای غزنی کارته چهار سپرده شرطنامه را ملاحظه نمایند.۲۴۴۵

***

ریاست معارف  شهر   کابل غرض تدریس شاگردان مکتب متوسطه چمندی    به یک باب تعمیر که حد اقل ( ۱۳ ) باب اطاق و یا بیشتر از آن داشته باشد ضرورت دارد یک بار دیگر به اطلاع رسانیده میشود  اشخاص که در ساحه مکتب مذکور واقع ناحیه دهم همچو تعمیر داشته باشند و طور کرایه بدهند درخواست های خویش را بعد از نشر اعلان الی مدت(  ۲۱ ) روز به مدیریت عمومی تهیه و تدارکات ریاست معارف شهر کابل واقع سرای غزنی کارته چهار سپرده شرطنامه را ملاحظه نمایند.۲۴۲۴

***

ریاست معارف  شهر   کابل غرض تدریس شاگردان لیسه دوغ آباد    به یک باب تعمیر که حد اقل ( ۹ ) باب اطاق و یا بیشتر از آن داشته باشد ضرورت دارد  یک بار دیگر به اطلاع رسانیده میشود  اشخاص که در ساحه مکتب مذکور واقع ناحیه سیزدهم همچو تعمیر داشته باشند و طور کرایه بدهند درخواست های خویش را بعد از نشر اعلان الی مدت( ۲۱  ) روز به مدیریت عمومی تهیه و تدارکات ریاست معارف شهر کابل واقع سرای غزنی کارته چهار سپرده شرطنامه را ملاحظه نمایند.۲۴۲۷

***

بدینوسیله به تاسی از فقره ۲ ماده چهل وسوم قانون تدارکات به اطلاع عموم شرکت های ساختمانی رسانیده میشود

شاروالی شهر چاریکار اعمار گاردتاورها و اتاق دفتر در منزل چهارم هوتل گل ارغوان خویش را درسال مالی ۱۳۹۹ از طریق پروسه آزاد افرگشایی به قرارداد میدهد بنا به اطلاع عموم سکتوهار دولتی و شرکت ها ی    خصوصی افراد و  اشخاص واجد شرایط که دارای مجوز رسمی و تجارب کاری در عرصه بازسازی داشته باشد رسانیده میشود اسناد تخینیک درخواست های شانرا معه یک کاپی جواز فعالیت خویش جهت اخذ آفر به مدیریت انجینری ریاست شاروالی شهر چاریکار بسپارند و خودشان الی ۲۱ روز بعد از نشر اعلان غرض اشتراک در جلسه آفرگشایی به شاروالی نزد هییت موظف حاضر گردد شرطنامه را ملاحظه نموده تضمین نقدا اخذ میگردد.۲۴۲۳

***

ریاست معارف ولایت لوگر میخواهد که از تخصیصات دست داشته سال مالی ۱۳۹۹ برنامه های مربوطه خویش قرطاسیه باب مفروشات تجهیزات دفتری و وسایل برقی مورد ضرورت را طور قرارداد تهیه نمایند شرکت ها و موسسات و اجد شرایط که خواهش قرارداد را داشته باشد بعد از نشر اعلان الی بیست ویک روز تقویمی به مدیریت عمومی تهیه و تدارکات ریاست معارف لوگر حاضرشوند شرطنامه را ملاحظه میتوانند تضمین اخذ میگردد.۲۴۴۸

***

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد

بدینوسیه به تاسی از فقره(۲) ماده (۴۳) قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود، وزارت امور داخله در نظر دارد پروژه تهیه و تدارک پرزه جات وسایط مورد ضرورت قطعات و جزوتام های تصدی ملی محافظت عامه برای سال مالی ۱۳۹۹ دارای شماره داوطلبیMOI99-G-0017 به اساس قرارداد چهارچوبی با شرکت خدمات لوجستیکی زاهد شمس، آدرس: بند ۲ سرک۱، ناحیه۳، پلخمری- بغلان. به قیمت مجموعی حداقل مبلغ(۱۰,۷۸۶,۵۴۶٫۴) ده میلیون و هفت صد هشتاد و شش هزار و پنجصد و چهل شش اعشاریه چهار افغانی و قیمت مجموعی حداکثر به مبلغ(۱۴,۵۵۲,۶۱۷٫۸) چهارده میلیون و پنجصد و پنجاه دو هزار و ششصد و هفده اعشاریه هشت افغانی منعقد میگردد.

اشخاص حقیقی و حکمی که هر گونه اعتراض در زمینه داشته باشند میتوانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی ۷ روز تقویمی طور کتبی توام با دلایل آن به ریاست تدارکات وزارت امور داخله، واقع سرک ۴۰ میتره میدان هوایی روبروی شهرک آریا- کابل – افغانستان وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارایه نمایند. این اطلاعیه به معنای عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی قرارداد منعقد نخواهد شد.

ممکن است شما دوست داشته باشید