روزنامه اصلاح

اسلام و مخالفت با خشونت‌ورزی در برابر زنان

  اسلام که در ذات خود دین رحمت و شفقت است، با هر چه مظهر خشونت ورزی در برابر یک انسان بوده باشد مخالف است. چنانکه اسلام دینی است که عدالت را در هر موردی توصیه می‌نماید و دستور می دهد که در برابر دیگران از عدل و انصاف باید کار گرفته شود و حق هیچ انسانی نباید مورد تعرض وتجاوز قرار گیرد.

   در خصوص زنان اولین امتیاز اسلام این است که در زمانی به انسانیت و برابری انسانی زن و مرد حکم کرد که زنان در میان سایر جوامع انسانی با شی و با حیوانات یکسان دانسته شده وکوچکترین حقوق انسانی برای شان قایل نمی‌گردیدند. در قرآنکریم این بزرگترین کتاب آسمانی آمده که: ترجمه: « از نشانه های (وجود خدا یکی این است که) از نفس های خود تان برای شما زوج آفریدیم تا در کنار شان آرامش گیرید و بین شما دوستی و رحمت قرار داد». اسلام زن و مرد را از نفس همدیگر میداند وکوچکترین امتیازی در انسانیت بین مرد و زن قایل نمی‌گردد. در مورد خلقت انسان نیز سهم هر دو را به رسمیت می شناسد ودر قرآن کریم آمده که: ترجمه: « ما شما را از یک مرد ویک زن آفریدیم وسپس شما را شعب و قبایل قرار دادیم که (هویت پیدا کنید) و شناخته شوید» وپس از آن گفت که فکر نکنید که مردان به همدیگر ویا مردان نسبت به زنان ویا قبیله‌ای نسبت به قبیله‌ی دیگر برتر است، نه ؛ بلکه « برترین انسان نزد خداوند با تقوا ترین انسان است» میخواهد زن باشد ویا مرد؟ ازین قبیله باشد ویا از آن قبیله؟ و…

   با ظهور اسلام وبا برگزیده شدن نبی‌کریم اسلام به عنوان پیامبر در سرزمین جزیره ا لعرب که شدیدترین ستم ها بر زن روا داشته می‌شد و دختران زنده به گور می‌شدند و داشتن فرزند دختر ننگ بزرگی نه تنها برای خانواده و والدین بلکه برای قبیله‌ای که این  خانواده بدان تعلق داشت شمرده می‌شد؛ چنانکه در قرآن کریم آمده: ترجمه: « و چون به یکی از آنان خبر می‌رسید که فرزند دختر در خانواده‌ی شان به دنیا آمده، از شدت ناراحتی چهره اش به تاریکی و تیره‌گی میرفت ( ودر دل می‌گفت که این ننگ را چگونه تحمل کند وبه فکر می‌شد) که با او چه کند؟ بکشیدش ودر خاک نهانش سازد ویا (با تحمل ننگ) زنده اش نگهدارد».  نه تنها جلو زنده به گور شدن دختران گرفته شد وکسانی که دختران را زنده به گور میکردند با شدید ترین گونه‌ی کلامی مورد نکوهش قرار گرفتند وگفته شد که آنان در دادگاه الهی با شدید ترین وجهی مورد بازخواست قرار می‌گیرند واز آنان پرسیده خواهد شد. ترجمه: « به کدامین گناه کشتیدشان» !!؛  بلکه زنان به جایگاه بلندی ارتقا یافتند که  مشاور نظام اسلامی مدینه گردیدند و زنانی که از کوچکترین حقوق انسانی برخوردار نبودند صاحب حقوق در عرصه های مختلف حیات اجتماعی شدند.

     اسلام زنان را صاحب حقوقی ساخت که در ادبیات رایج امروز از آن حقوق انسانی، حقوق مدنی و حقوق شهروندی تعبیر میگردد. زنان حق حیات یافتند، حق حرمت انسانی کسب کردند، حق میراث پیدا کردند و حق انتخاب شوهر به زن تعلق گرفت؛ به گونه‌ای که اگر او راضی نباشد هیچ کس نمیتواند اورا مجبور به ازدواج کند. حق معامله وحق مالکیت به زن مربوط گردید و زنان این حق را یافتند که تجارت کنند واموال خود را برای خود نگه دارند وآنگونه که دلشان میخواست به مصرف برساند. حق مشارکت سیاسی یافتند و در نظام اسلامی مدینه، زنان توانستند به رهبری بیعت کنند. روایت است که جمعی از زنان با فرو کردن دست در ظرف بزرگی از آب که دست مبارک پیامبر در گوشه‌ی دیگر از آن فرو شده بود با آن حضرت بیعت کردند که نشانه‌ای از مشارکت در انتخاب رهبری و بیعت با او میباشد وپیامبر این حق را به آنان داد. اسلام مردان را از خشونت ورزی در برابر زنان و تجاوز به حقوق آنان برحذر داشته و به مردان میگوید که هرگاه زنان تان را طلاق دادید با آنان به حسن شیوه معاشرت کنید. در قرآن کریم میخوانیم: ترجمه: « هرگاه زنان را طلاق دادید ومهلتشان سر آمد، یا آنان را به نیکو وجهی نگه دارید ویا به نیکو وجهی رها سازید، (مباد که) برآنان زیان برسانید یا ستم بکنید. در خانه نگه شان مدارید وهر کس چنین کند به خویشتن ستم کرده است وآیات خدا را به استهزا مگیرید واز نعمتی که خدا به شما داده است واز آیات و حکمتی که برای موعظه ی شما فرستاده شده است یاد کنید واز خدا ( در ستمگری در برابر زنان) بترسید وبدانید که او به همه چیز آگاه است». ودر ادامه هم آمده. ترجمه: « وچون زنان را طلاق دادید ومهلتشان سر آمد، مانع مشوید که به نکاح مردان دیگر که در میان شان رضائیتی حاصل شده باشد در آیند، کسی از شما به خدا و روز قیامت ایمان آورده باشد این چنین پند گیرد واین برای شما بهتر وبه پاکی نزدیکتر است، خدا میداند وشما نمی دانید».

    پیامبر بزرگوار اسلام در موارد زیادی واز جمله در خطبه‌ای که در حجه‌الوداع ایراد فرمودند که در واقع حکم منشوری را برای امت مسلمه دارد؛ فرمودند که: خدا را در مورد زنان در نظر داشته باشید که با حکم خدا برای شما حلال گردیده است. با آنان با حسن شیوه معاشرت کنید و هیچگاهی بر آنان ستم نکنید. وآن حضرت خود با زنان خویش که امهات المومنین اند با حسن سیره رفتار میکردند وهیچگاهی دیده نشده و در کدام متن تاریخی ویا در کدام حدیثی نیامده که پیامبر در برابر ازواج مطهره ی خودش با تندی کلامی بر زبان رانده باشد. و آنحضرت دختر مکرمه اش بی بی فاطمه (س) را با بهترین وجه کلامی مورد نوازش قرار میداد وهمواره وی را به «ام ابیها»، ( مادر پدرش) مخاطب میساخت.

    اسلام حقوق مالی و مالکیت زنان را اینگونه به رسمیت شناخت. ترجمه : «برای مردان است آنچه که به دست می آورند وبرای زنان است آنچه را کسب میکنند». میراث که یک حق مالی است وبا فوت موروث مردان و زنان هردو مستحق میراث شناخته شدند وآنچه که موروث از خود بر جای میگذارد به صورتی که عدالت زیر پا نشود بین بازماندگان وی از هر دو طبقه، زن و مرد تقسیم میگردد وبه هیچ صورت زنان از این حق محروم نمی‌گردند.

    اسلام از مجازات مردانی که بالای زنان تعرض میکنند و اسباب جنایتی را فراهم می آورند مثل اینکه زنی را به قتل میرساند ویا باعث قطع عضوی از اعضای زنی میشود و…، به هیچ صورت چشم پوشی نکرده وهر کسی که مرتکب جنایتی می شود ولو در برابر زنی مطابق قواعدی که در متون دینی وقانونی ذکر شده وبیان گردیده محکوم به مجازات می شود. قصاص ودیه که نوعی از مجازات اسلامی و قانونی میباشد در موردی کسی که مرتکب جنایتی شده با این  دلیل که  مجنی علیه یک زن است از پیامد جنایت خود معاف نه گردیده وبرابر با قواعد دینی وشرعی وقانونی مجازات میگردد.

    برآیند آنچه که گفته آمدیم این است که اسلام خشونت‌ورزی و تعرض به حقوق و مزایای شخصیتی و قانونی زنان را به هیچ صورت بر نمی تابد. اسلام زنان را به مثابه‌ی مردان و دارای حقوق انسانی می‌داند و شخصیت و حقوق انسانی زنان را عین شخصیت و حقوق انسانی مردان به رسمیت می‌شناسد واز همه می خواهد که آن را احترام نموده و از تعرض به حقوق وحریم حرمت زنان جدا بپرهیزند.

    اسلام مخالف خشونت ورزی در برابر زنان است. چنانکه خشونت ورزی و تشدد را در برابر هیچ  انسانی روا نمی‌داند و تعرض به حقوق هیچ انسانی را جایز نمی شمارد. اسلام برای بهره وری هر انسانی از حقوق وحرمت انسانی خویش هدایات خاصی را صادر فرموده و موازین مشخصی را وضع کرده است که لازم است تا همه‌ی پیروان این دین آسمانی آن ها را در عمل پیاده کرده و در زندگی خود آنرا را مراعات نمایند. اسلام دین رحمت و شفقت است. اسلام دین مدارا است و همه پیروان خود را از خشونت ورزی و تشدد منع نموده است.

عنابی

ممکن است شما دوست داشته باشید