روزنامه اصلاح

ازسرگیری نشست‌های گروه تماس؛اختلافات روی طرزالعمل مذاکرات رفع خواهد شد؟

نشست‌های گروه تماس هیئت‌های مذاکره کنندۀ دولت جمهوری اسلامی افغانستان و گروه طالبان پس دو هفته از سر گرفته شد. اعضای تیم های مذاکراتی دولت افغانستان و گروه طالبان در دوحه تأیید کرده اند که پس از یک وقفۀ نسبتاً طولانی، شام روز دوشنبه(۲۱ میزان) باهم دیدار داشته اند. گفته می شود در این نشست روی موارد اختلافی گفتگو شده و فیصله صورت گرفته که دیدارها ادامه یابد. دلیل برهم خوردن نشست های گروه تماس دو تیم مذاکراتی، پیش‌شرط‌های طالبان در طرزالعمل مذاکرات دوحه بوده است. طالبان تأکید داشتند که مبنای حل موارد اختلافی در گفتگوهای صلح باید فقه حنفی و توافقنامۀ این گروه با ایالات متحده امریکا باشد. اعضای گروه تماس طالبان تأکید داشتند که این موارد باید در طرزالعمل مذاکرات گنجاینده شود. اما نمایندگان دولت افغانستان با آن مخالف نشان دادند. نمایندگان دولت افغانستان خواستار این بودند که در کنار فقه حنفی، فقه جعفری و در کنار توافقنامۀ طالبان-امریکا، اعلامیۀ مشترک ایالات متحدۀ امریکا و دولت افغانستان درنظر گرفته شود. اما در نهایت اختلافات دو طرف حل نگردید و نشست های گروه تماس متوقف شد. پس از آن زلمی خلیلزاد نمایندۀ ویژۀ امریکا برای صلح افغانستان به قطر رفت و در دیدار با نمایندگان دولت افغانستان و گروه طالبان، تلاش کرد هردو طرف را متقاعد کند تا سلسلۀ نشست ها و گفتگوها را ادامه داده و موارد اختلافی را حل کنند. روشن نیست که خلیلزاد با چه طرحی به قطر رفته و چگونه توانسته اعضای تیم های مذاکراتی را ترغیب به دوام گفتگوها سازد. پیش از این برخی رسانه ها گزارش دادند که رییس هیئت مذاکره کنندۀ دولت جمهوری اسلامی افغانستان، طرح بدیلی به طالبان ارایه کرده که در صورت توافق طالبان، موارد اختلافی روی طرزالعمل مذاکرات بر اساس این طرح جدید حل و فصل شود. اما از جزئیات این طرح به رسانه چیزی گفته نشده است.
به هرحال، چیزی که روشن است، این است که موارد اختلافی روی طرزالعمل مذاکرات هنوز برطرف نشده است. گروه طالبان هنوز نگفته اند که از پیش‌شرط های شان را کنار گذاشته و یاهم طرح بدیل حکومت افغانستان را قبول کرده اند. اعضای هیئت گفتگو کنندۀ دولت افغانستان نیز تا ایندم در این زمینه چیزی به رسانه ها نگفته اند. اما چیزی که برای دولت و مردم افغانستان مهم است، این است که هیئت مذاکره کنندۀ دولت افغانستان به هیچ صورت نباید تسلیم خواست ها و مطالبات غیرعملی نمایندگان طالبان شوند. هیچ نسخه و طرحی که برخلاف منافع، خواست و ارادۀ دولت و ملت افغانستان باشد نباید پذیرفته شود. طرح ها و نسخه های بیرونی و ممکن تحمیلی نمی تواند منجر به حل دایمی اختلافات و صلح پایدار شود و منافع مردم افغانستان را تأمین کند. گفتگوهای جاری صلح به گونۀ مستقیم روی سرنوشت افغانستان و میلیون ها شهروند این کشور تأثیر می گذارد.
مردم افغانستان طرفدار صلح مطلوب، با عزت و پایدار اند و نمایندگان آنان در دوحه مکلف اند که در روند گفتگوهای صلح مطابق خواست و ارادۀ مردم تصمیم بگیرند. چیزی که مربوط به نمایندگان طالبان می شود، این است خواست ها و مطالبات شان را باید بر اساس واقعیت های موجود مطرح کنند.
پیش‌شرط های نمایندگان طالبان در رابطه به حل موارد اختلافی نامعقول و غیرعملی است. توافقنامۀ طالبان با ایالات متحدۀ امریکا هیچ نوع الزامیتی برای دولت و ملت افغانستان ندارد که بر اساس آن گفتگوها با طالبان را به پیش ببرند. این توافقنامه بین طالبان و یک دولت خارجی امضا شده و دولت و ملت افغانستان هیچ نقشی در آن نداشته اند. از جانب دیگر مبنا قرار دادن تنها فقه حنفی در حل و فصل موارد اختلافی و در نظر گرفتن فقه جعفری به مفهوم نادیده انگاشتن یک کتلۀ بزرگی از ملت افغانستان است و بدون شک مخالفت ها و بی باوری ها نسبت به پروسۀ جاری صلح را بیشتر می سازد و به خیر و صلاح افغانستان نیست. از اینرو نیاز است تا نمایندگان طالبان از پیش کش کردن موارد اختلاف برانگیز و طرح های غیرعملی‌ای که سبب عدم پیشرفت در مذاکرات صلح می شود اجتناب کنند و بگذارند گفتگوها در مسیر مطلوب هدایت شده و فرصت به میان آمده برای صلح ازمیان نرود.

ممکن است شما دوست داشته باشید