روزنامه اصلاح

اتخاذ آماده‌گی های لازم، پیش نیاز انتخابات ریاست جمهوری

روز پیش مهلت ثبت نام کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری سال آینده به پایان رسید. آخرین نامزدان این انتخابات روز گذشته با مراجعه به کمیسیون مستقل انتخابات خود شان را به عنوان نامزدان انتخابات سال آینده ی ریاست جمهوری به ثبت رسانیدند. گزارش ها حاکی از آن است که در مجموع چهارده تن نامزد انتخابات ریاست جمهوری سال آینده استند.

این همه در حالی است که بر اساس باور برخی از مقامات حکومتی، جریانات سیاسی، نهاد های مدنی، نهاد های ناظر بر انتخابات وتعدادی از شهروندان، کمیسیون مستقل انتخابات به گونه ی که در ارتباط به انتخابات پارلمانی عمل کرده ونیز با وضعیتی که دارد توان برگزاری بی عیب ونقض، اصولی، معیاری، شفاف وعادلانه ی انتخابات ریاست جمهوری را ندارد. به باور این عده انتخابات ریاست جمهوری که در ظاهر با سه  انتخابات دیگر به صورت همزمان برگزار خواهد شد؛ انتخابات شورا های ولایتی، انتخابات ولسوالی ها وانتخابات ولایت غزنی؛ کاری است بس دشوار وپر چالش ومشکل آفرین. این  عده به این باور است که کمیسیون مستقل انتخابات پس از ماه ها هنوز نتوانسته فرایند انتخابات پارلمانی ۲۸ و۲۹ میزان سال روان را به نتیجه رسانیده ومکمل نماید. کمیسیون تنها نتایج نهایی انتخابات پارلمانی در نه ولایت را به روز گذشته توانست اعلام نماید که به باور بنیاد انتخابات شفاف وعادلانه ی افغانستان شامل آن ولایاتی می شد که در آن ها کمترین جنجال وجود داشت.

از آن جایی که انتخابات ریاست جمهوری نسبت به هر انتخابات دیگر در کشور از حساسیت زیادی برخوردار میباشد، سالم وناسالم برگزار شدن آن بالای اوضاع عمومی در کشور اثرات مستقیم وسرنوشت سازی دارد وثبات وعدم ثبات، امنیت وعدم امنیت ومشروعیت وعدم مشروعیت دولتی که از آن بیرون می شود در گرو این انتخابات می باشد؛ ایجاب میکند که به گونه ی برگزار شود که کمترین انتقاد واعتراض را نسبت به نحوه ی برگزاری واجرا وانجام برنامه های مربوط به کلیت پروسه بر انگیزد وشفافیت، مستقیم وسرتاسری بودن،  عادلانه وآزاد بودن و…، که در قانون به آن تاکید شده است باید تامین وتضمین شود که از کمترین میزان نارضائیتی برخوردار باشد.

این ایجاب این را مینماید تا برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری همه ی آماده گی ها اتخاذ شده و همه ی امکانات وسهولت ها وهمه میکانیزم ها وساختار از نو مورد ارزیابی مجدد قرار گیرد ودر هر کجایی که کمبود ونواقص دیده میشود باید از همین  اکنون مرفوع گردیده وهمه ی امور مربوط به سیستم های به کار گرفته شده در روند انتخابات از نو بررسی گردیده وبه روز شود. لازم است تا همه ی آن اشکالاتی را که در مورد فهرست رأی دهنده گان، تثبیت مراکز رأیدهی، حوزه بندی های انتخاباتی، طرز العمل ها و لوایح وشرایط لازم به کار گیری سیستم بایومتریک ونظام اداری وساختاری کمیسیون از سوی جریانات سیاسی ونهاد های ناظر بر انتخابات مطرح گردیده ویا هم اکنون مطرح میگردد همه جانبه بررسی شده ودر قسمت رفع آن ها اقدامات لازم ومقتضی انجام گردیده وچالش هایی اگر موجود باشد مرفوع گردد.

چنانکه لازم است تا در این مورد نوعی وفاق واجماع بین همه ی جریانات واحزاب وقشر سیاسی کشور به وجود بیاید ووفاق نظر همه در مورد کار آمدی وموجودیت میزان آماده گی های مورد نیاز ورعایت شرایط لازم یک کمیسیون بی طرف وغیر جانبدار جلب شود. همه ی سیاستگران واحزاب ونهاد های ناظر ونهاد های مدنی و…، به این هم فهمی وهمفکری برسند که کمیسیون مستقل انتخابات پس از تکمیل شدن شرایطی را که به بخشی از آن اشاره کردیم میتواند انتخابات را به صورت اصولی، معیاری، شفاف وعادلانه برگزار نموده وبه صورت بیطرفانه وغیر جانبدارانه انتخابات ریاست جمهوری سال آینده را مدیریت نموده وآن را به یک نتیجه ی مطلوب برساند. زیرا همباوری وهم فهمی جریانات وقشر سیاسی وشهروندان نسبت بر بیطرفی وغیر جانبدار بودن کمیسیون مستقل انتخابات وهمچنان توانایی وظرفیت مدیریتی وامکانات مورد نیاز دو شرط اساسی موفقیت کمیسیون مستقل انتخابات در انتخابات سال آینده ی ریاست جمهوری وقبول نتایج آن از سوی همه ی جریانات سیاسی وشهروندان کشور می باشد.

بخش دیگری از آماده گیها برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در سال آینده به مسایلی چون تامین امنیت حد اقل در آن بخش هایی که محل تراکم بیشتر جمعیت می باشد مانند شهر ها وشهرک ها ومراکز ولسوالی ها و…، تامین منابع مالی مورد نیاز وتامین تجهیزات لازم واز جمله سیستم وسامانه ی بایو متریک وسر انجام تفاهم بالای یک سند هویتی مورد کاربرد در شناسایی هویت رأی دهنده گان میتواند متمرکز باشد. واگر هر کدام این مسایل نقض وعیب خود را داشته باشد وهمه ی جریانات سیاسی در مورد این سند هویتی توافق نداشته باشند زیاد مشکل خواهد بود که کمیسیون مستقل انتخابات بتواند قناعت همه را پس از انتخابات جلب نموده ویک نتیجه ی فیصله کن ومورد قبول همه را ارائه بدهد ویا اگر امنیت پروسه ی انتخابات به معنای عام کلمه تأمین نباشد مشکل است که کمیسیون بتواند یک انتخابات معیاری و برابر با اصول وقواعد قانونی برگزار نماید.

ممکن است شما دوست داشته باشید