روزنامه اصلاح

ابــلاغیه

ریاست محترم دفتر ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری ا.ا ذریعه مکتوب شماره ۱۱۳ مورخ ۱۷/۱/۱۳۹۸ هدایت شماره ۱۱۳AOP-GEN  مورخ ۱۷/۱/۱۳۹۸ مقام عالی ریاست جمهوری ا.ا را پیرامون یاد داشت شماره ۲۸۲ مورخ ۱۲/۱/۱۳۹۸ این ریاست مبنی بر پیشنهاد شماره ۱۷۸ مورخ ۲۹/۱۲/۱۳۹۷ محترم محمد امین کریم مشاور ارشد مقام عالی ریاست جمهوری ا.ا در مورد تقاضای اعطای  مسوولیت هماهنگی فی مابین سرمایه گذاران و ادارات ذیربط جهت پیشبرد برنامه ایجاد دهکده صلح و سازنده گی به این ریاست فرستاده که جلالتماب رئیس جمهور ج ا.ا چنین هدایت ارشاد فرموده اند:

«در رابطه به پیشنهاد مشاوریت محترم به اداره تدارکات و ادارات ذیربط فوق الذکر هدایت صادر گردد، تا تمام قرار دادها را از طریق رسانه‎های جمعی به اعلان  گذاشته و زمینه اشتراک همه سرمایه گذاران و مالکین شرکت ها را در پروسه داوطلبی ها به طور یکسان فراهم نماید و همچنان در رابطه به رفع تمام موارد فساد و بروکراسی ها که باعث دلسردی سرمایه گذاران میگردد، اقدامات موثر و عملی اتخاذ نمایند.

ممکن است شما دوست داشته باشید