روزنامه اصلاح

آلمان۵۹میلیون یورو در بخش‌های حـکومتداری خـوب و توسـعه‌ی زیربناهای افغانستان کمک می‌کند

وزارت مالیه می گوید که مشوره های حکومتی پیرامون همکاری میان جمهوری اسلامی افغانستان و جمهوری فدرال آلمان در سال ۲۰۱۹ موفقانه به پایان رسید.

 بر اساس خبرنامۀ وزارت مالیه افغانستان، وزارت همکاری اقتصادی و توسعۀ آلمان (BMZ) متعهد گردید که حدود ۵،۱ میلیارد افغانی (معادل ۵۹ میلیون یورو) را در عرصه های حکومتداری خوب، توسعه پایدار اقتصادی و نیز توسعه شهری و زیربنای شاروالی ها در افغانستان سرمایه گذاری نماید.

 علاوه  برآن، مبلغ ۸،۷ میلیارد افغانی دیگر (معادل ۱۰۰ میلیون یورو) به صندوق وجهی بازسازی افغانستان اختصاص داده می شود. وزارت مالیه می گوید که از سال ۲۰۰۱ به اینسو، حکومت آلمان مجموعاً ۳۴۵ میلیارد افغانی (معادل ۴،۰۶ میلیارد یورو) را در افغانستان سرمایه گذاری کرده است.

در بدل این سرمایه گذاری، آلمان از حکومت افغانستان انتظار دارد که تحت چارچوب پاسخگویی متقابل جینوا، به تعهدات خویش مبنی بر انجام اصلاحات در زمینۀ مبارزه با فساد اداری، جلوگیری از خشونت علیه زنان، تساوی جندر و فرصت های مساوی برای زنان و نیز تأمین شفافیت در استخراج معادن و سکتور استخراج عمل نماید. به همین جهت، از جملۀ ۸،۷ میلیارد افغانی (معادل ۱۰۰ میلیون یورو) که به صندوق وجهی فوق الذکر اختصاص یافته است، مبلغ ۵،۲ میلیارد افغانی (معادل ۶۰ میلیون یورو) مشروط بر تطبیق اصلاحاتی خواهد بود که مشترکاً در چارچوب پاسخگویی متقابل جینوا، روی آنها موافقه صورت گرفته است.

 علاوه برآن، مبلغ ۳،۵ میلیارد افغانی (معادل ۴۰ میلیون یورو) از طریق همکاری دوجانبه که در سکتور انرژی سرمایه گذاری خواهد شد، مشروط به انجام رهنمودهای فعالیت و حفظ و مراقبت پروژه های جاری و آیندۀ پلان شده به منظور پایداری این پروژه ها می باشد.

ناهید سرابی، معین امور پالیسی وزارت مالیۀ افغانستان در این رابطه گفت: “همانطوری که در استراتژی رشد و نیز چارچوب ملی صلح و انکشاف افغانستان تسجیل شده است، حکومت افغانستان در نظر دارد به رشد اقتصادی بالاتری دست یابد، مناسبات دوستانه اش را با کشورهای همسایه توسعه دهد، عواید را افزایش دهد، اشتغال سازی کند، سطح فقر را کاهش دهد  و به منازعۀ خشونت بار پایان دهد.

 وی افزود که رسیدن به این اهداف ما را قادر خواهد ساخت تا به مثابۀ یک ملت به خودکفایی نایل شویم.

برای رسیدن به این هدف ها، ما روی برنامه ها و پروژه های دارای اولویت در مطابقت با«برنامه های ملی دارای اولویت» سرمایه گذاری می کنیم؛ برنامه هایی که درازمدت و دوامدارند و افغانستان را به منطقه و فراتر از آن پیوند می دهند.  

در همین حال، دوکتور هیننگ پلاتی، رئیس بخش افغانستان و پاکستان در وزارت همکاری اقتصادی و توسعه آلمان در سخنرانی افتتاحیۀ خویش گفت: “آلمان به عنوان یک شریک مطمئن درازمدت برای توسعۀ افغانستان و مردم این کشور باقی می ماند؛ همان طوریکه ما در گذشته نیز چنین بوده ایم.

آلمان به حمایت خویش از انکشاف در افغانستان با تمویل الی ۴۳۰ میلیون یورو به طور سالانه تا سال ۲۰۲۰ ادامه خواهد داد.”

وی افزود که هدف از همکاری دولت آلمان با مردم افغانستان، بهبود بخشیدن شرایط زندگی و دورنماهای آیندۀ مردم افغانستان است تا آنها بتوانند از یک زندگی عاری از فقر، مهاجرت، خشونت یا افراطیت لذت ببرند.  

ممکن است شما دوست داشته باشید