روزنامه اصلاح

سرمقاله

همکاری کمیسیون های انتخاباتی ضرورتی برای تأمین عدالت

  روند بازشماری آرای شهروندان ولایت کابل مربوط به انتخابات 28 و29 میزان شورای ملی از چند روز بدینسومتوقف گردیده است. کمیسیون مستقل انتخابات دلیل توقف باز شماری را عدم حضور نماینده گان کمیسیون شکایات انتخاباتی عنوان کرده است. سید حفیظ الله هاشمی کمیشنر وسخنگوی این کمیسیون به رسانه ها گفته که بنا به عدم حضور نماینده ی کمیسیون شکایات انتخاباتی نمیتوانند که روند باز شماری را ادامه بدهند. کمیسیون شکایات انتخاباتی اما گفته که کمیسیون مستقل انتخابات در زمینه ی سپردن مدارک واسناد واز جمله فهرست رأی دهنده گان ونتایج آرای بایومتریک شده وبایومتریک ناشده را بر اساس آن تعهدی که در نشست مشترک دو کمیسیون در…

فرهنگ

صحت