روزنامه اصلاح

سرمقاله

عدم پابندی به تقویم انتخاباتی، پیامد منفی دارد

 رعایت تقویم انتخاباتی در روند انتخابات از اهمیت خاصی برخوردار است. پابندی به تقویم انتخاباتی را یکی از عوامل تقویت کننده‌ی باور و اعتماد رای دهندگان نسبت به پروسه‌ی انتخابات می توان به حساب آورد؛ چنانکه عدم پابندی به آن می تواند پیامد منفی داشته باشد و سبب سوء ظن و تزلزل باور رای دهندگان و طرف های انتخاباتی نسبت به شفافیت پروسه شود. زیرا از آنجایی که انتخابات یک پروسه‌ی رقابتی است و تیم های رقابت کننده، نسبت به هر فرایندی حساس می باشند و هر فعل و انفعالی در این روند می تواند برای هر یک از تیم های رقیب پرسش برانگیز بوده باشد و به زعم آنها به سود رقیب و زیان آن تیم تلقی شود. در صورتی که از این…

فرهنگ

جهان

صحت