روزنامه اصلاح

سرمقاله

   تامین امنیت انتخابات، تعهد حکومت در برابر مردم افغانستان

حکومت افغانستان تمام تلاش خود را به کار می بندد تا کمیسیون های انتخاباتی بتوانند انتخابات ریاست جمهوری ششم میزان را شفاف و به دور از تقلب  برگزار کنند. تامین امنیت مطمین این پروسه وهمچنان عدم مداخله مسئوولان حکومتی در کار کمیسیون های انتخاباتی در کنار سایر مسایل دو مولفه ی مهم در زمینه ی تامین شفافیت پروسه ی انتخابات می باشد.    امنیت از دو جهت به شفافیت پروسه کمک می کند. یکی از این جهت که در موجودیت امنیت همه فرایند ها به گونه ی طبیعی به پیش می رود و شهروندان با امنیت خاطر و بدون اینکه کدام فشاری از سوی شخص ویا گروه بالای شان باشد، در پروسه شرکت کرده وبا به کار گیری رای خود به نامزد مورد…

فرهنگ

سیاست

جهان

صحت