روزنامه ملی انیس

مردم ما از توافقنامه صلح امریکا وطالبان وپس لرزه های احتمالی آن نگران اند

کشورهایی که در حال گفتگو  با طالبان هستند باید حضور نماینده حکومت افغانستان را درنشست نهایی شان حتمی بدانند. زیرا تا زمانی که حکومت ومردم افغانستان در گفتگو های صلح به گونه مستقیم دخیل…
ادامه مطلب ...