روزنامه ملی انیس
مرور رده

مقالات

حافظه جمعی و تاریخی مردم افغانستان و جهان آنقدر صدمه ندیده که جنایات گروه های تروریستی را فراموش کنند

دراین شک و تردیدی نیست که تمام مردم افغانستان از جنگ خسته شده و همه یکصدا صلح می خواهند، زیرا در صلح خیر نهفته است و خداوند متعال نیز در کلام مقدس آسمانی می فرماید: زمانیکه شما اختلاف را میان دو مسلمان مشاهده می کنید، مسئولیت بزرگ مسلمانان است که آنها را کمک کنند، تا اختلاف های شان را کنار بگذارند و همدیگر را در آغوش بگیرند. پس در این صورت پرسشی…
ادامه مطلب ...

یــادی ازروزرسـتاخـیز آزادگــی

دهم محرم روزامتحان بزرگ ایستادگی وحق طلبی،حراست ازعدل وعدالت ومقاومت دربرابرظلم ظالم بوده است.نهضت عاشورای حسینی منبع مهم آگاهی ازارزشهای انسانی است وپیام جاویدانه یی داردبرای رشدوشگوفایی اخلاقی وآزادمنشی درجامعه اسلامی.
ادامه مطلب ...

تاریخچه روز جهانی سواد

الف! تمام انسانها حقوق برابر و مساوی دارند که طبیعی است. از جمله حقوق زندگی کردن، تعلیم و تربیه، سرپناه داشتن امنیت داشتن، حق ازدواج، حق نام داشتن، انتخاب ایده نمایندگی کردن، مهاجرت کردن. حق آرامش و...
ادامه مطلب ...