روزنامه ملی انیس
مرور رده

محیط زیست

نرگس مهمند: مردم باید در کمپاین نهالشانی سهم بگیرند

شاروالی کابل همه ساله به منظور سرسبزی و بهبود محیط زیست کمپاین نهال شانی را در نقاط مختلف شهر کابل راه اندازی می کند. امسال نیز در نظر دارد تا چهار صد هزار درخت و نهال را در سطح شهر کابل غرس نماید خبرنگار روزنامه ملی انیس صحبتی را با نرگس مهمند سخنگوی شاروالی کابل در این زمینه انجام داده که نشر می گردد.
ادامه مطلب ...

پلان پنج ساله آلودگی هوای کابل تدوین گردید

جغرافیایی که ما درآن زندگی می نماییم و ازآن تغذیه می‌شویم وهوای آنرا تنفس می‎نماییم عبارت ازمحیط زیست میباشد یا به عباره دیگرمحیط زیست عبارت ازمجموع فکتورهای بیولوژیکی، فزیکی اجتماعی وعکس العمل شان با یکدیگر میباشد،
ادامه مطلب ...