روزنامه ملی انیس
مرور رده

فرهنگ

جلسه کمیسیون برگزاری « سمینارعلمی و تحقیقی  استاد کمال الدین بهزاد»   برگزارشد

به ریاست پوهاند محمد رسول باروی معین فرهنگ و هنروزارت اطلاعات وفرهنگ دیروز جلسه کمیسیون برگزاری " سمینارعلمی و تحقیقی  نقاش ومیناتوریست عصردرخشان تیموریان هرات، استاد کمال الدین بهراز" دایرشد.
ادامه مطلب ...