روزنامه ملی انیس
مرور رده

فرهنگ

تنگ المثل ها

- دل تنگ نباشد، پیاده روهای غصب شده برای باغچة شخصی تنگ نیست. - دل تنگ نباشد، لب سرکها برای پارکینگ موتر و کراچی و تبنگ تنگ نیست.
ادامه مطلب ...