روزنامه ملی انیس
مرور رده

فرامین

فرمان محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان  در مورد ادغام اداره اراضی افغانستان با وزارت شهرسازی و مسکن  تحت عنوان «وزارت شهرسازی و اراضی»

به تأسی از حکم ماده پنجاهم قانون اساسی و به منظور ایجاد اصلاحات سالم در سیستم اداری و همچنان جلوگیری از تورم تشکیلاتی و ادارات موازی در ساختار دولت جمهوری ا.ا، مراتب آتی منظور است:
ادامه مطلب ...