روزنامه ملی انیس
مرور رده

فرامین

فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان

در مورد تخفیف و عفو مجازات به مناسبت چهارم قوس مطابق ۲۵نوامبر روز بین المللی منع خشونت علیه زنان و کمپاین (۱۶) روزه محو خشونت علیه زنان به تاسی از حکم مندرج جزء ۱۸ مادۀ شصت و چهارم قانون اساسی افغانستان، به مناسبت چهارم قوس مطابق ۲۵ نوامبر روز بین المللی منع خشونت علیه زنان و کمپاین (۱۶) روزه محو خشونت علیه زنان، تخفیف و عفو مجازات محبوسین و…
ادامه مطلب ...