روزنامه ملی انیس
آرشیو ماهانه

قوس ۱۳۹۹

باید کار بنیادی برای بهبود وضعیت زندگی زنان در کشور صورت گیرد

در حالی همه ساله از ۲۵ نوامبر به عنوان روز جهانی محو خشونت علیه زنان در افغانستان برگزار می شود که هنوزهم زنان در افغانستان بخصوص قره و قصبات کشور با مشکلات گوناگون ازجمله خشونت علیه…
ادامه مطلب ...