روزنامه ملی انیس
آرشیو ماهانه

سرطان ۱۳۹۹

کمیته مصونیت خبرنگاران:

در شش ماه نخست، شمال کشور گواه هیچ قضیه خشونت علیه خبرنگاران نبوده است کمیته مصونیت خبرنگاران افغان، گزارش شش ماه نخست سال ۲۰۲۰ خود را در مورد ثبت واقعات خشونت علیه خبرنگاران، به نشر…
ادامه مطلب ...