روزنامه ملی انیس
آرشیو ماهانه

قوس ۱۳۹۸

حمایت از ژورنالیستان، راهکار ارتقای کیفیت رسانه ها در کشور

آگاهان امور عرصه های فرهنگی به این عقیده اند و به این دیدگاه و نظر شان تأکید می ورزند که زمانی سطح کیفی رسانه ها در مطابقت به شرایط کنونی کشور ارتقا پیدا می کند که زمینة بهزیستی امنیت و…
ادامه مطلب ...

مذاکرات بین‌الافغانی و آتش‌بس دایمی گزینه موردبحث درنشست قطر

رئیس جمهوردردیدار با یک هیئت مشترک کنگره و سنای امریکا  در مورد امنیت، حکومتداری خوب، رشد اقتصادی و روند صلح افغانستان گفتگو کرده است. مشارکت، کمک و حمایت امریکا باعث انکشاف و پیشرفت…
ادامه مطلب ...