روزنامه ملی انیس

حسینه صافی: حکومت افغانستان حمایت حکومت اندونیزیا را در راستای آوردن صلح در افغانستان موثر و مهم می پندارد

حسینه ساپی سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ در نشست (زنان بعنوان عامل صلح و رفاه) با ریتنو مرسودی وزیر امور خارجه اندونیزیا در نشست خبری اشتراک نمود.

در ابتدا وزیر امور خارجه اندونیزیا از دیدار و بحث با زنان افغان به ریاست حسینه صافی اظهار خرسندی نموده افزود که اندونیزیا کشور دارای بیشترین نفوس زنان مسلمان بوده و بیش از ۸۷ فیصد نفوس اندونیزیا را مسلمانان تشکیل میدهد.

 او افزود اندونیزیا کشور است که دموکراسی در آن رشد قابل ملاحظه داشته و شما میتوانید اشتراک زنان را در عرصه سیاست و اقتصاد مشاهده نمود.

او علاوه کرد که اندونیزیا برای نخستین بار از سال ۲۰۰۱-۲۰۰۴ اولین رئیس جمهور زن داشت که قبلاً او از سال ۱۹۹۹- ۲۰۰۱ بعنوان معاون رئیس جمهور ایفای وظیفه می نمود. 

 برای نخستین بار رئیس پارلمان اندونیزیا نیز یک زن انتخاب گردیده است و وزیر مالیه اندونیزیا نیز یک زن است و من هم بعنوان نخستین وزیر امور خارجه اندونیزیا یک زن ام.

او گفت پرسش اصلی اینجاست که چگونه میتوان زنان راقدرت بیشتر بخشید تا آنان بتوانند بدون کدام مانع در تمامی فعالیت ها اشتراک فعال داشته باشند. از نظر وی سه مورد نقش عمده در این روند دارد که در قدم نخست تعلیم، آموزش وارتقای ظرفیت در قدم دوم حمایت فامیل در قدم سوم حمایت اجتماع و در قدم چهارم تدوین و تبطیق پالیسی هااز سوی دولت برای حمایت از زنان.

وزیر امور خارجه اندونیزیا در مورد صلح گفت ما خواهان صلح پایدار در افغانستان هستیم . روی این ملحوظ پس از سفر رئیس جمهور غنی به اندونیزیا در سال ۲۰۱۷ رئیس جمهور اندونیزیا جوکو ودودو تعهد خود را جهت آوردن صلح به افغانستان اظهار داشت. من در صحبت های خود با رئیس جمهور ما، حکومت افغانستان، حکومت ایالات متحده امریکا، پاکستان، ناروی، جرمنی و کشور های دیگر بر نقش زنان در آوردن صلح تمرکز بیشتر داشته ام .

اندونزیا نه تنها در سطح دوجانبه بل به سطح بین المللی خواهان همکاری درپروسه صلح افغانستان است. او گفت بگونه مثال چند روز قبل در شهر نیویارک ایالات متحده امریکا در حضور خانم اول رولا غنی من بعنوان عضو افتخاری گروپ دوستان زنان افغان تعیین گردیدم و من از این طریق سعی خواهم کرد تا زنان افغان را کمک کنم.

من خرسند ام که شاهد اراده راسخ زنان افغان برای آوردن صلح و همبستگی در افغانستان هستم طوریکه این مورد در قطعنامه اجماع ملی زنان افغان که خواهرم حسینه صافی تذکر داد نیز تصویب شده است.

این در حقیقت یک قدم مهم در راستای آوردن صلح دایمی در افغانستان است و اندونیزیا همکار بیشتر در این پروسه است.

او گفت از طریق بحث و تبادل نظر اندونیزیا خواهان آگاهی بیشتر از وضعیت زنان در افغانستان است و ما آماده ایم تا از شما بشنویم. و از طریق گفتگو میتوان از تجارب مشترک ما برای صلح و رفاه در افغانستان کار نماییم.

او گفت هدف از تدویر این برنامه گفت و شنود چهار مورد مشخص بوده که شامل زمینه سازی برای نقش زنان افغان در عرصه های مختلف، ترویج فرهنگ صلح و همدیگرپذیری، پذیرش ارزش های قدرت بخشیدن زنان توسط یکدیگر و در قدم اخیر تطبیق و عملی نمودن صحبت ها.

سپس حسینه صافی سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ در سخنرانی خویش از تقویه ورحیه اعتماد سازی میان زنان افغان نقش زنان بعنوان پیام آوران صلح صحبت نموده افزود که حکومت افغانستان حمایت حکومت اندونیزیا را در راستای آوردن صلح در افغانستان موثر و مهم می پندارد و خواهان و توسعه و تحکیم این روابط است . او افزود که تجارب زنان اندونیزیا جهت رسیدن شان به وضعیت فعلی میتواند نقش موثر در رسیدن زنان افغان به اهداف شان باشند.

او گفت تدویر همچو برنامه ها زمینه هماهنگی بیشتر را در رسیدن به هدف مشترک که تقویت نقش زنان در عرصه های مختلف بوده را مساعد می سازد و مسیر مشخص را جهت آینده مصوون برای فعالیت زنان در ابعاد مختلف محیا می نماید.

حسینه صافی گفت: اخیراً اجماع ملی زنان افغان در مورد صلح تحت ریاست کمیته اجرائیوی از دفتر خانم اول شورای عالی صلح، وزارت امور زنان وزارت اطلاعات و فرهنگ، شبکه زنان افغان، جامعه مدنی، و سایر زنان در مرکز و ولایات به هدف موثریت و همه شمول بودن پروسه صلح در سراسر کشور میان پانزده هزار زن در ولایات و چهار هزار زن در کابل برگزار نمود که در آن سه پرسش مشخص مطرح گردید . تعریف صلح، مشکلات و چالش ها در مقابل صلح و راه حل ها از نظر زنان افغان که در اخیر طی اعلامیه پانزده ماده ای در ۱۵ اگست ۲۰۱۸ میلادی پس از تصویب به رئیس جمهور کشور تقدیم گردید و مورد استقبال رئیس جمهور قرار گرفت.

حسینه صافی سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ در ادامه صحبت های خود از برنامه های حکومت افغانستان جهت حمایت از اشتراک زنان در عرصه های مختلف یاد آور شده افزود که صلح یک پروسه دوامدار بوده که از دیالوگ شروع و به عملی شدن موافقت نامه می انجامد.

در اخیر حسینه صافی سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ در صحبت های خویش به نمایندگی از حکومت افغانستان از حکومت و سفارت اندونیزیا جهت زمینه سازی و برگزاری نشست ابراز امتنان نموده و از همکاری کشور اندونیزیا در پروسه صلح افغانستان ابراز امتنان نمود.

ممکن است شما دوست داشته باشید