روزنامه ملی انیس

یکهزارو ۳۳۰ تن از بیماران کرونا درکشور شفایاب شده اند

یکهزارو ۳۳۰ تن از بیماران ویروس کرونا در ۲۴ ساعت گذشته درکشور شفایاب شده اند.
به گزارش آژانس باختر؛ وزارت صحت عامه دیروز علام کرد که بعد آزمایش ۷۶۱ نمونه مشکوک، ۲۷۱ واقعه جدید ویروس کرونا درکشور تشخیص شده است و شمارا بیماران این ویروس به ۳۱ هزارو ۲۸۸ تن افزایش یافته است.
همچنان در۲۴ ساعت گذشته ۱ هزارو ۳۳۰ تن بیماران ویروس کرونا درکشور شفایاب شده اند که مجموع بهبود یافتگان به ۱۳ هزارو ۹۳۴ تن رسیده است و به همین ترتیب ۱۲ تن از بیماران کرونا وفات کرده اند که شمارجان باخته گان تا حال به بیش از۷۳۰ تن افزایش یافته است.
ازجمله ۲۷۱ واقعه جدید ویروس کونا درکشور، ۱۳۰ واقعه مثبت آن درکابل، ۳۰ واقعه درهرات، ۲۸ واقعه دربلخ، ۱۴ واقعه درتخار، ۱۳ واقعه دربامیان، ۱۲ واقعه درنیمروز، ۱۲ واقعه درقندهار، ۷ واقعه دربغلان، ۵ واقعه درپنجشیر،، ۵ واقعه درکنر، ۴ واقعه درهلمند، ۴ واقعه دربادغیس، ۳ واقعه درننگرهار، ۲ واقعه درزابل، ۱ واقعه درمیدان وردک و ۱ واقعه مثبت دیگر درلغمان تشخیص شده است.

ممکن است شما دوست داشته باشید