روزنامه ملی انیس

یونیفورم  اردوی افغانستان تغییر  خواهد کرد

 وزارت دفاع ملی در صدد تغییر یونیفورم  اردوی ملی است . درحال حاضر نیرو های اردوی ملی  از یونیفورم که شکل پلنگی دارد استفاده می کنند  .

 مقامات در وزارت دفاع ملی وشماری از کارشناسان امور نظامی یونیفورم  موجود را مطابق  به اراضی افغانستان نمی دانند.

 دگروال  زبیر عارف معاون سخنگوی وزارت دفاع ملی به خبرنگار آژانس باختر گفت که وزارت دفاع ملی کمیسیونی را  ایجاد کرده است تا مسأله  تغییر یونیفورم  اردو را تحت بررسی  قرار دهد.

 منابع وزارت  دفاع ملی می گویند نیرو های نظامی درحال حاضر دربخش هایی از کشور به ویژه  جنگل زار ها ، کوه ها ودشت ها از یک نوع یونیفورم استفاده می کنند که دربخش  های مذکور مؤثر نیست .

ساحات جنگلی حدود سه فیصد از جغرافیای افغانستان را تشکیل می دهد و یونیفورم  موجود درهمین ساحات مؤثراست درحالیکه بیشترین اراضی افغانستان کوهستانی است ویونیفورم  فعلی درساحات کوهستانی قابل دید و تشخیص است .

 مقامات وزارت دفاع ملی می گویند که یونیفورم  نظامیان اردو باید بیشتر با  رنگ کوه ها همگون باشد.

 این درحالیست که  سیگار یا اداره بازرس  ویژه امریکا برای باز سازی  افغانستان گفته است که از سال ۲۰۰۷ میلادی به این سو  ۹۳ میلیون دالر روی یونیفورم اردوی افغانستان هزینه شده است .

 این اداره گفته است که با آن که یونیفورم  موجود در اردوی افغانستان از دید پنتاگون  یکی از هفت یونیفورم  برتر است و ازلحاظ  کیفیت در درجه بلند قراردارد مگر این یونیفورم تنها درسه درصد  خاک افغانستان  که جنگل زار است مؤثراست.

 این یونیفورم از سوی یک شرکت امریکایی درسال ۲۰۰۷ میلادی طراحی شد وجنرال عبدالرحیم وردک که در آن زمان وزیر دفاع افغانستان بود  با آن  موافقه کرد پنتاگون۳۶۰هزار ثوب یونیفورم  را با هشتادهزار پتلون اضافی از شرکت مورد نظرخریداری کرد .

 با آن که  یونیفورم موجود در افغانستان با هزینه بلند خریداری شده است اکنون وزارت دفاع افغانستان می گوید که این یونیفورم  باجغرافیای افغانستان سازگاری ندارد و تغییر آن یک نیاز است.

ا-ب 

ممکن است شما دوست داشته باشید