روزنامه ملی انیس

یــووالــی

داکنډر کنډر وطن به ټول په ګډه ګلستان کړو

له ملکونو سره سیال به داویجاړ افغانستان کړو

نر اوښځې دا اقرار کړی                                  چې وطن ګل ا وګلزار کړی

   کینه باسی ټول زړونـه                                   پرخوږه ورورۍ هرکار کړی

ښځــو نـرو مـلاتړلې                                   په یووالی کـار وبـار کړی

ټول یو موټی یو قوت دی                                    ملک به جوړبیا په خپل زیار کړی

پدرورۍ او صمیمیت ټول                                   دې ژمنه کـې ټینګار کړی

چې وطن د افغانانو په خپل زیارجنت نشان کړی

له ملکونو سره سیال به داویجاړ افغانستان کړی

مونږ له رب څـخه راضی یو                            چې احساس باندې عالی یو

تعـصب او کـینه بـس دی                             نور لـه هـرچـاصمیمی یو

ټول له مخې خـویندې وروڼه                             یــو دبل ملاتړ حتمی یـو

په ورورۍ او صمیمیت کې                                  خـواږه وروڼـه ازلې یو

دوطــن بیا جـوړ ووکې                              مونږ هریو دکار سـړی یـو

نو به څه ګورو بل چاته خپل وطن به دسروکان کړو

له ملکونو سره سیال به داویجاړ افغانستان کړو

ننګرهار، پکتیا، ارزګانه!                                            سرپل، وردګ، مـیدانه!

کـندهـار فـراه هراته!                                       کاپیسا، پنجشیر جوزجانه!

پکتکا، خوستُ نورستانه!                                          بدخشان، کـابل، پروانه!

غور بادغیس، فاریاب نیمروزه!                       سمنګان، لوګـر، لـغمان!

بلخ، بغلان کندز تخاره!                                               ډایکنډی کونړ بامیانه!

ای هلمند، غزنی، زابله ټول به لوړلکه جهان کړو

له ملکونو سره سیال به داویجاړ افغانستان کړو

له ځانې ګټو تــیریږو                                         ټـولنیزونه ځـاریږو

د افغان بچـو خدمت ته                                      لاس په نام هر یو دریږو

دوطــن بـیارغونې                                          ته له مخی ټول پاڅیږو

شرق او غرب شمال جنوب کې                                لکه یو مـوټی یـو کیږو

 تمـام وروڼـه ملیتونه                                           یو افغان باندی یادیږو

لاس په نامه به (ګړندیه) نور خدمت دهر افغان کړو

له ملکونو سره سیال به داویجاړ افغانستان کــړو

آقا محمد ګړندی (خوږیاڼی)

ممکن است شما دوست داشته باشید