روزنامه ملی انیس

گرامی داشت از هفته فرهنگی کابل؛ حمایت از فرهنگیان، ارج نهادن به فرهنگ دیرینه کشور است

بنابر عقیده و برداشت تحلیل گران و پژوهشگران عرصه های هنر و فرهنگ و تجارب سالیان اخیر، زمانی از ارزشهای هنری و فرهنگی و فضیلت های علم و دانش آگاهی حاصل می گردد و ارزشمندی در این عرصه ها قایل شده می تواند که در قدم نخست به دست اندرکاران عرصه های هنری و امور فرهنگی کشور به حیث حاملان و گسترش دهندگان هنر و فرهنگ اصیل این سرزمین به خصوص عرصه های فرهنگی کابل توجه زیادتر صورت گیرد و به خدمات فراموش ناشدنی و ماندگار این عرصه اهمیت و ارج داده شود و بردانش، هنر و علمیت آنان که از اندوخته های فرهنگی با خود دارند و ثمره روزهای گران بهای عمر آنان گفته می شود اهمیت زیادتر قایل شد و به شخصیت و اهلیت این خبره گان انگشت شمار جامعه ما، ارزش خاص بگذاریم و از آنان که گل های سرسبد کشور گفته می شوند حمایت نماییم، بدون شک ارج نهادن و احترام گذاشتن به مقام هنرمندان و فرهنگیان، ارزش دادن به علم و معرفت گفته می شود.

بنابر آن به خاطر ارج گذاری به هفته فرهنگی کابل و دست اندرکاران عرصه های هنر و اهل فرهنگ محافل با شکوهی به عنوان یاد بود فرهنگیان و هنرمندان در سراسر کشور به ویژه در شهر کابل طی یک هفته برگزار می گردد اهل فرهنگ و هنر کشور با اهدای تحایف مورد تقدیر و تمجید قرار می گیرند.

اما نباید باچنین محافل یاد بود از جهان فرهنگ و هنر و برگزاری محافل فارمالیته به این مناسبت بسنده گردد، لازم است تا توجه زیادتری برای فرهنگیان و نهادهای فرهنگی و به خاطر غنامندی عرصه های فرهنگی و هنری و گسترش هنر و فرهنگ گهربار کشور ما صورت گیرد، زیرا این موضوع از خواست و تقاضاهای برحق مردم فرهنگدوست کشور ما گفته می شود. ولی آنچه که نباید چشم پوشی گردد و مسئولان خود را برائت دهند، آنست که با وجود زحمات، تلاش و فعالیت های سازنده و ماندگار هنرمندان و فرهنگیان بادیانت و پرتلاش کشور ما، دست اندرکاران این عرصه نسبت کم مهری مسئولان، آخرین روزهای عمر گرانبهای خود را با شرایط نهایت پرمشقت و مشکلات زیاد اقتصادی سپری می کنند، اکثریت هنرمندان و فرهنگیان از تنگدستی و فشار های اقتصادی و ناسازگاری های امنیتی در سال ها گذشته و اخیر، تعداد زیاد از فرهنگیان کشور به مهاجرت های اجباری تن در دادند و راهی پر از خطر دریاهای خروشان و دشت های مخوف و جنگلات پر آفت کشور های غربی را در پیش گرفتند و در کشور های اروپایی و امریکا مسکن گزین شدند، تعدادی هم که در عرصه های کاری و هنری خود باقیماندند، بادار و ندار اقتصادی زندگی خویش را سپری کرده وتا اکنون با عالمی از مشکلات به حیات خود ادامه می دهند.

اما مسئولان امور کشور به ویژه مسئولان فرهنگی در چنین روزگار تنگدستی به سراغ چنین فرهنگیان و هنرمندان کمتر رفتند و می روند، تا وقتی که روزگار تگندستی و تلخ کامی های زندگی آنان با پایانش نزدیک شود و مرگ نابه هنگام به فاصله های چندمتری آنان بیاید و بار رحلت به جهان ابدیت رابسته کنند، آنگاه تعدادی از مسئولان که دلسوزی در وجود آنان احیا گردد و احساس بشر دوستی به آنان هشدار بدهد به سراغ هنرمندی و فرهنگی که تقریباً به حالت نزع باشد می روند، این در حالیست که تعدادی از زمامداران امور و نهادهای فرهنگی بالاثر تقاضای مکرر همقطاران انسانهای فرهنگی و هنرمندان به دیدار شخص پای افتاده قدم رنجه می کنند.

و این درست زمانی است که فرد فرهنگی و یا هنرمند کشور ما در حال نزع است و این دیدار آنان و پرسان آنان به مثابه نوش داروی بعد از مرگ سهراب را در خاطره ها زنده می سازد و یا لحظات آخرین رمق حیات هنرمند و دانشمند اهل فرهنگ فراموش شده کشور می باشد.

در حالیکه این هنرمند فرهنگی با وقار و با دانش کشور ما تمام عمر گرانبهای خود را به خاطر آبیاری نونهال کشور سپری کرده اند
 و نهال های آزادی و آزادمنشی کشور را به ثمر رسانده اند، تا فرهنگ و هنر اصیل سرزمین ما زیادتر غنامند شود و آینده سازان از آن بهره مند کردند.

اما افسوس که با تمام خدمات شایسته و بیدریغ اهل دانش و هنرمندان و فرهنگیان کشور ما در آخرین روز های عمر شان تا اندازه مورد توجه قرار می گیرند و بعضاً آنانرا یاری کرده و تعدادی از فرهنگیان و هنرمندان در حسرت یاری دهنده روزهای پرمشقت اخیر عمر خویش را با مشکلات سپری نموده و به جاویدانگی پیوسته اند و داشته های هنری و فرهنگی خود را به نسل های بعدی ارمغان نموده اند.

اکنون که جهان در حالت تغییر وتکامل است علم ودانش در حال گسترش و پیشرفت، نباید زندگی اهل فرهنگ و هنرمندان کشور ما، با مشقت های روزگار و مشکلات اقتصادی همراه باشد و به تراوش های فکری و هنری آنان کم بها داده شود. چراکه هنرمندان و فرهنگیان کشور، غنامند سازان داشته های هنری و فرهنگی آینده این سرزمین اند.

لهذا ارج نهادن به این قشر هنرمند و فرهنگی اهمیت بخشیدن و ارزش دادن به آینده فرهنگی و هنری کشور است.

در حالیکه این هفته و روز های خجسته فرهنگی را برتمام هنرمندان و فرهنگیان کشور تبریک و تهنیت عرض می داریم، ارج نهادن به این قشر نامدار این سرزمین تاریخی و فرهنگی را از وظایف و مسئولیت های دست اندرکاران حکومت وحدت ملی می دانیم.

نوری هروی

ممکن است شما دوست داشته باشید