روزنامه ملی انیس

ګرانی چاته ځی؟

څـومـره چی دی بولم هومره شاته ځې

نــه پوهیږم یـاره چـې ته چاته ځې؟

زه دې ګــلبڼو کـې لټــول غـواړم

تــه دغــرولـمنې او سـارا ته ځې

سـمې او ودانــی ځـنې ډډه کـړی

ګــرانـې راتـه وایه څه سودا ته ځې؟

مـا درتــه پـه زړه کې ځای درکړې دی

تــه اغــزنو بـو ټوکـې ژړاته ځې

بـې تـا ((ګــړندی)) کـله ژونـدی یمه

چاته مې پریږدی ګرانی کوم خواته ځې

ممکن است شما دوست داشته باشید