روزنامه ملی انیس

کمیسیون شکایات انتخابات: با متخلفان انتخاباتی برخورد جدی میشود

علی رضا روحانی ، دبیر کمیسیون شکایات انتخابات میگوید که بیشترین شکایات ازولایت کابل به دفتر کمیسیون شکایات انتخابات رسیده است.

گزارشگر آژانس باختر مینگارد: دبیر کمیسیون شکایات انتخابات میگوید ،شکایات های رسیده به سه دسته تقسیم شده اند دسته اول جرایم انتخاباتی اند و روی نتیجه انتخابات مجلس نمایندگان تاثیرمستقیم دارند،  دسته دوم شکایت ها مربوط به تخلفات است که کارمندان کمیسیون انتخابات مرتکب آن شده اند و به نهاد های عدلی و قضایی معرفی میشوند. دسته سوم شکایاتی اند که مدرکی برای اثبات آن وجود ندارد او میگوید که شکایات های به دست آمده اعمال منفی افراد با نفوذ ، عدم کارایی ماشین های انگشت نگاری ، مداخله کارمندان کمیسیون انتخابات وتقلب ها و تخلف ها را نشان میدهد.

 وی یاد آور شد ، شکایات های رسیده به دفتر های ولایتی کمیسیون شکایات انتخاباتی زیر بررسی قرار دارند و به زود ترین فرصت نتیجه آن اعلام خواهد شد.  رئیس‌کمیسیون انتخابات نارساییها در انتخابات پارلمانی ۲۸ و ۲۹ را می پذیرد اما میگوید که فرصت اندک برای آموزش استفاده از دستگاه های انگشت نگاری و جود داشت و این کار سبب افزایش چالش ها در روز انتخابات گردید.

ممکن است شما دوست داشته باشید