روزنامه ملی انیس

کمیته قوانین مقرره حق الاجرت میدان های هوایی را مورد تأیید قرار داد

در این جلسه، طرح مقررۀ تنظیم کادرگمرکات، طرح تعدیل وحذف برخی از مواد اساسنامۀ شرکت زراعتی وادی ننگرهار، طرح تعدیل و ایزاد در برخی از مواد مقررۀ حق الاجرت میدان های هوایی و تأسیسات هوانوردی ملکی و طرح تعدیل و ایزاد در برخی از مواد قانون تنظیم معاشات مقامات دولتی مورد بررسی قرار گرفت.

نخست، طرح مقررۀ تنظیم کادر گمرکات، به جلسه ارائه گردیده و مورد بررسی قرار گرفت. این مقرره به هدف ایجاد کادرگمرکات به اساس معیارهای مسلکی، تأمین مؤثریت در وظایف کادر گمرکات، تنظیم امتیازات کادرگمرکات و تأمین شفافیت استخدام در کادرگمرکات تنظیم شده است.

مرجع تطبیق احکام این مقرره وزارت مالیه است و معین وزارت مالیه تطبیق این طرح را در جهت توسعه و انکشاف امورگمرکات کشور مهم خواند.

اعضای کمیته قوانین علاوه بر مباحث عمومی، شرایط استخدام، شمولیت در اکادمی ملی گمرکات، امور ذاتی کادر گمرکات، امتیازات و مکلفیت های آن ها را نیز به بحث گرفتند و پس از ارائه پیشنهادات اصلاحی اعضای جلسه، طرح مقرره تنظیم کادر گمرکات، مورد تأئید قرار گرفت. 

در این جلسه، طرح تعدیل و ایزاد در برخی از مواد اساسنامۀ شرکت زراعتی وادی ننگرهار به جلسه ارائه گردید. این طرح به همکاری وزارت زراعت، آبیاری و مالداری و وزارت عدلیه تنظیم شده است. در این طرح، مواد هشتم، هجدهم، اجزء ۳ و ۵ فقره ی ۱ماده نزدهم، جزء ۱ فقره ی یک ماده ی بیست و سوم، ماده ی بیست و هفتم، جزء ۸ ماده ی بیست و هشتم، فقره ی یک ماده ی بیست و نهم، مواد سی و سوم، سی وچهارم، سی و پنجم و سی و ششم، فقره ی دو ماده چهل و پنجم و ماده ی چهل و ششم اساسنامه شرکت زراعتی وادی ننگرهار را که قبلا نافذ بود، مورد تعدیل قرار گرفته است.

با ارائه دیدگاه ها و پیشنهادات اعضای جلسه، تعدیلات مطرح شده در مواد اساسنامه شرکت زراعتی وادی ننگرهار، در پرنسپ مورد تأئید قرار گرفت و فیصله شد که در خصوص هیأت نظارت که در سند قبلی وجود داشت و شامل طرح تعدیل نشده است و نیز عضویت وزارت اقتصاد در شرکت زراعتی وادی ننگرهار بررسی مجدد صورت گرفته و راجع به آن یک راه حل قانونی جستجو گردد.

همچنین در این جلسه، طرح تعدیل و ایزاد در برخی از مواد مقررۀ حق الاجرت میدان های هوایی و تأسیسات هوانوردی ملکی از سوی اداره هوانوردی ملکی ارائه شد و با پیشنهادات اصلاحی اعضای جلسه مورد تائید قرار گرفت.

براساس این طرح تعدیل، جهت توسعه و انکشاف خدمات میدان های هوایی در سفرهای خارجی مبلغ ده دالر و در سفرهای داخلی مبلغ دو دالر و یا معادل آن از مسافرین دریافت می گردد.

همچنین در جلسه دیروز کمیته قوانین، طرح تعدیل و ایزاد در برخی از مواد قانون تنظیم معاشات مقامات دولتی نیز از سوی اداره ارگانهای محلی به جلسه ارائه گردید که مورد تأیید قرار گرفت.

ممکن است شما دوست داشته باشید