روزنامه ملی انیس

کمال سادات: جوانان سازنده تاریخ هستند و با فعالیت های چشمگیر شان می توانند تاریخ را رقم زنند

داکترکمال سادات معین امورجوانان وزارت اطلاعات وفرهنگ دردیدار با عبدالستار میرزکوال والی کنر، شماری از مسئولان و جوانان آن ولایت دررابطه به برنامه های معینیت امورجوانان صحبت کرد .

به گزارش آژانس باختر: دراین دیدارکه درمقرولایت کنرصورت گرفت، معین امورجوانان از حمایت و همکاری والی کنر و نهاد های مختلف آن ولایت به خاطربرگزاری سایر برنامه های ظرفیت سازی و رشد جوانان تشکر کرد.

وی افزود که معینیت امورجوانان باوردارد که جوانان رضاکار در ولایت کنر باحمایت اداره محلی کنر ، ریاست اطلاعات وفرهنگ و سایر نهاد ها ، در کارخود موفق خواهد بود و برنامه های مربوط را تطبیق خواهند کرد .

داکتر سادات افزود که  ما میخواهیم جوانان رضاکار درسایر بخش ها به ویژه دربخش های  معارف، صحت و حوادث طبیعی در کنار مردم خود قرار بگیرند و مسئولیت خود را ادا سازند .

سادات از همه جوانان ولایت کنر خواست تا نیازمندی های شان را از طریق آمریت امورجوانان ریاست اطلاعات وفرهنگ با معینیت امورجوانان شریک سازند و همچنان ازآنان خواست  که درفعالیت های رضا کارانه درپیوند به انتخابات آماده همکاری باشند.

معین امورجوانان  از کارکرد های آمریت امور جوانان ولایت کنر ستایش کرد و گفت که جوانان سازنده تاریخ هستند و با فعالیت های چشمگیرشان درعرصه های مختلف میتوانند تاریخ را رقم زنند.

همچنان وی وعده کرد که درزمینه فراهم ساختن فرصت های تحصیلی و آموزشی با آنها همکاری میکند.

والی کنر در کنار آنکه از معینیت امورجوانان و ریاست اطلاعات وفرهنگ کنر تشکر نمود،  برحمایت اداره محلی کنر از جوانان، تآکید نمود و  گفت که به  عنوان مسئولین حکومت محلی مسئولیت داریم تا دست به دست هم دهیم و شاهد بهبود حیات سیاسی و اجتماعی جوانان باشیم. 

ممکن است شما دوست داشته باشید