روزنامه ملی انیس

کــولــرا

کولرا یکی از جمله اسهالات حاد می باشد که توسط بکتری گرام منفی ویبر وکولرا بوجود می آید.

طرق سرایت انتقال مرض:

 • کولرا از طریق دهن توسط غذا و آب ملوث انتقال می گردد.
 • معمولاً نوع بنگالی آن از تیپ o1-o139 باعث کولرا می گردد.
 • انسان میزبان معمولاً مرض کولرا است.
 • شیر مادر در مقابل کولرا یگانه دفاع و محافظه کننده تاسن دوسالگی می باشد.
 • وضعیت خوب تغذیوی طفل رول مهم در شدت مرض دارد.
 • دوام و شدت مرض در مریضان که مصاب سوء تغذی دوامدار است.
 • دوره تفریخ آن معمولاً h-5day6 می باشد.

پتو فزیولوژی: اسید معده یکی از محافظه کننده فکتور در مقابل بکتری کولرا می باشد بخاطر که بکتری کولا در مقابل اسید معده بسیار حساس است. بخاطر بوجود آوردن مرض بکتری کولرا درغشای مخاطی امعا داخل شده و از آنجا تکثر نموده باعث تولید مرض می گردد.

میکانیزم بوجود آمدن اسهال در مرض کولرا چون (enterotoxine) بکتری باعث تشویش و فعال شدن انزایم ادینیل سکلیز در حجرات انتروسایت گردیده که بعداً باعث ازدیاد (cAMP) که در نتیجه اطراح فعال سودیم و نهی فعلا جذب سودیم در حجرات کریپت امعا می گردد. همچنان یک توکسین ثانوی دیگر که باعث تضعیف نقطه اتصال انترسایت گردیده که در نتیجه باعث ضیاع مایعات از نوع isotonic بوده که دارای غلظت بلند سودیم بای کاربونات و پوتاسیم می باشد.

تظاهرات کلینیکی

 • شکل بدون عرضی آن بیشتر از شکل مرضی مرض می باشد.
 • بعد از گرفتن انتان کولرا بسیاری از مریضان به شکل خفیف
 • تظاهر نموده و در حدود ۱-۲% سبب تولید اسهال شدید می گردد.
 • بکشل معمول نزد مریض ابتدا استفراغ بوجود می آید که بعداً سبب هایپوولیمیک شاک، میتابولیک اسیدوزس و مرگ می گردد.
 • اسهال کولرا به شکمول معمول مانند (rice water) یا آب برنج انی متکرر بدون درد ابگین بدون Pus Cell خون بوده. که توأم با تب خفیف در بعضی مریضان می گردد. استفراغ به شکل فورانی بدون دلبدی می باشد. در مدت دویا سه ساعت سبب دیهایدریشن شدید و ضایعات آب والیکرولیت که منجربه تهدید حیات مریضی می گردد که این حالت متصف به علایم ذیل می باشد.
 • چشمان فرورفته، دیپرس شدن فانتنیل قدامی، از بین رفتن قوأم جلدی، تشنگی بیش از حد، و عدم موجودیت ادرار که توأم با ضعیفی، ازبین رفتن نبض، جلد سرد، مرطوب و خاسف می باشد. در صورت عدم شروع مایعات سبب عدم کفایه کلیه که در نهایت سبب مرگ می شود.
 • – سیر مرض معمولا ۱- ۷ روز دوام نموده اما با شروع انتی بیوتیک موثر می تواند کوتاه گردد.

اختلاطات مرض

-لیترجی، اختلاج، مختل شدن شعور، تب، هایوگلاسیمیا و مرگ

عدم کفایه کلیه

تشوشات الیکترولیت که سبب مرگ انی می شود.

پارالیتیک الیوس یا از بین رفتن حرکات امعا و انتفاخ بطنی

ازیما ریوی ازباعث ازدیاد مایعات

اختلاج عضلی از سبب تشوشات الیکترولیت

تشخیص:

 • تشخیص مرض توسط علایم کلینیکی می گردد و در ساحات اندیمیک مرض تمام اسهالات شدید بدون درد توأم با استفراغات فورانی باید مرض کولرا در نظر گرفته شود.
 • بوجود آمدن تشوشات انی الیکترولیت مانند (اسیدوزس، هایپوکلوریمیا، هایپوگلایسیما، هایپونایتریمیا و هایپوکلیمیا) تشخیص مرض را تایید می نماید.

کلچر مواد فاضله:

تثبیت بکتری متحرک توسط سیروگروپ (        ) در مواد فاضله تازه که یگانه می تود مشخص تثبیت کولرا می باشد.

تداوی کولرا:

اساس تداوی کولرا عبارت از اصلاح فوری مایعات والیکترولیت می باشد.

شروع تداوی توسط او آر اس ML/kg100(ORS) در ظرف چهار ساعت قابل ذکر است که دادن او آر اس هرآن قدر که مریض ضرورت دارد باید داده شود موجودیت استفراغات برای مریضی از طریق دهن مضاد استطباب نیست.

تطبیق مایعات از طریق وریدی:

در صورتی که طفل از طریق دهن یا پارالیتیک الیوس و شاک موجود باشد مایعات از طریق ورید به مقدار ml/kg20 از محلول saline/Dextros یا (Ringer lactate) در مدت m/15-10 دقیقه واگر شاک اصلاح نگردید باید مقدار فوق دوباره تطبیق گردد.

توصیه مایعات بعد از اصلاح شاک ml/kg20 در مدت ۲-۳ ساعت تا اصلاح دیهایدریشن توصیه گردد.

هرگاه ادرار مریض پیدا شد بعد (ml Potassium/100ml2) رینگر یا دیکستروزسالین اضافه گردد.

تمام مایعات باید حاوی گلوکوز باشد بخاطر جلوگیری هاپیوگلایسمیا.

تطبیق انتی بیوتیک جهت کم کردن دوره مرضی و اطراح آن به محی ط می باشد.

ادویه های که در تداوی مرض استفاده می گردد قرار ذیل اند.

کلورامفینکول (mg/kg75) برای سه روز

کوتریمکسازول (Sulf mg+50gm10trime) برای سه روز

دوکسی سکلین (mg/day 200) برای ۵ روز

سایپروفلاکسین (mg/kg30-20) دو سه روز

وقایه کولرا:

توصیه شیر مادر ارزان و بهترین شیوه وقایه کولرا می باشد.

شستن دستها، نگهداری غذا، آب پاک و محیط زیست در ساحات اندیمیک اهمیت به سزا در وقایه کولرا دارد.

قبل از استفاده از شیرواب بایدجوش داده شود.  تمام مریضان مصاب کولرا باید تجرید شود.

رنځور محل دکتور محمد حامد هوتک

ترینر متخصص داخله- اطفال

ممکن است شما دوست داشته باشید