روزنامه ملی انیس

کشور برای عبور از وضعیت ناهنجار کنونی نیاز به همسویی سیاست ورزان دارد

آغازروند مذاکرات میان افغانان باید بدون پیش شرط باشد.تا برای اعتماد سازی بستر سازی شود و زمینه برای حل مسایل حاد هموار شود.

یکی از شرایط و یا مواد توافق صلح میان امریکا و طالبان آغازگفتگو ها میان افغانان است که باید تا ده روز بعد از امضای توافق آغازشود، مگر طالبان برای آغاز آن شرط گذاشته اند که می تواند این  روند راپیش از آغاز،مختل کند.

طالبان در جنگ هجده سال ، علیه نظام افغانستان همیشه این مسئله‌را پیشکش می کردند که هدف اولی وآخری آنان بیرون شدن نیروهای خارجی از کشور است، این مسئله در توافقی که میان طالبان و امریکا امضا شد صراحت
یافته است
.

با معلوم شدن آینده حضور نظامیان خارجی در افغانستان، اکنون مسئله خاتمه بخشیدن به جنگ دوامدار درکشورمطرح است و این به جناح های درگیر بر می گردد که چگونه از فرصت ها استفاده می‎کنند وبرای حل مخاصمت ها در کشوربرنامه ریزی می کنند.

دولت افغانستان آماده است که برای مهاربحران جاری در کشور از هر گزینه استفاده کند مگر گروه طالبان، آغاز گفتگو ها میان افغانان را منوط به رهایی پنج هزار زندانی  خود دانسته اند وهمچنان گفته اند که با ختم مرحله کاهش خشونت جنگ شان را علیه نیروهای دولتی از سر می گیرند

در عرف دیپلماتیک معمول چنین است که مذاکرات سیاسی  باید بدون پیش شرط باشد تا آغاز مذاکرات توام با فضای اعتماد باشد،پیش شرط و شرایط،گذاشتن به جز آن که وضعیت را پیچیده کند ،ارمغان دیگری در پی ندارد.

کشور برای عبور از وضعیت ناهنجار کنونی،نیاز به همسویی سیاست ورزان دارد.

وضعیت کنونی افغانستان چنان حساس وباریک است که در هجده سال گذشته سابقه نه داشته است بحران ناشی از نتیجه انتخابات،نگرانی های داخلی و خارجی در خصوص توافقنامه صلح طالبان و امریکا، موانع جدی در راستای آغاز گفتگو های میان افغانان، نگرانی فزاینده مردم از شیوع بیماری کرونا،مواردی است که باید آن را مورد بحث قرارداد و راه مقابله سودمند و هدفمند را در برابر آن نشانی کرد.

در حالی که برای التیام درد های کهنه،هفت روز کاهش خشونت کافی نیست ، در کنار آن،سخنان تحریک کننده، می تواند
روند تازه بنا شده صلح را که هنوزناپخته و خام  است از مسیر آن منحرف کند
.

افغانستان درد ها و مشکلات عظیم دارد که باید به آن رسید مساله رهایی زندانیان می تواند یک بخشی از آجندای مذاکرات باشد.

با امضای توافق صلح میان طالبان و امریکا، خارجیان در ظاهر امر  حل مشکل افغانستان را به افغانان واگذار کرده اندو این یک فرصت است که باید افغانان از آن استفاده کنند و به جهانیان نشان بدهند که قادر اند با درک سالم از منافع شان پایان چندین دهه جنگ را در کشور رقم زنند.

در بحث منافع ملی بازنده وبرنده وجود نه دارد بل همه برای آینده افغانستان همسو و همگام
می شوند
.

افغانان باید بدانند، حفظ منافع ملی و بیرون شدن از باتلاق ناهنجاری های کنونی ، خردسیاسی ،تحمل و همدیگر پذیری،آنان را در برابرملت و مردم به نمایش می گذارد.                      ا-ب

ممکن است شما دوست داشته باشید