روزنامه ملی انیس

کاهش آلودگی هوا، نیازمند اقدامات عملی است

شهر کابل برای چند روز متواتر در صدر جدول شهرهایی قرار گرفته است که میزان بلند آلودگی دارند. سطح بلند آلودگی هوا در شهر کابل نگرانی جدی کابلیان را برانگیخته است. زیرا آلودگی هوا صحت مردم را تهدید می کند و شماری از کارشناسان آلودگی هوا را یکی از عوامل اساسی مرگ زودهنگام می دانند.

وضع نگران کننده کنونی هوا در شهر کابل نیازمند تدابیر و اقدامات جدی مسئولان مربوط و همه مردم است.

کابل یگانه شهری نیست که از آلودگی هوا رنج می برد، اما تفاوت کابل با دیگرشهرهای آسیب پذیر این است که از یک سو حالت اقتصادی شهرنشینان خوب نیست و‌از سوی دگر این شهر در سال های اخیر به گونه غیر پلانی و نا متوازن توسعه یافته است.

توسعه غیر پلانی و نا متوازن شهر کابل سبب شده است که توازن میان تراکم نفوس در شهر و ارائه خدمات شهری برهم خورد. افزون برآن موقعیت جغرافیه یی شهر که در ارتفاع ۱۷۹۱ متر از سطح بحر در میان کوه ها قرارگرفته است، نیز به آلودگی هوا در زمستان کمک می کند. افزون برآن، نبود یک سیستم واحد تسخین در شهر به آلودگی هوا می افزاید وهمچنان فرهنگ شهرنشینی  نیز در سطح عالی قرار ندارد.

تردیدی وجود ندارد که کاهش آلودگی هوا نیازمند برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و  دراز مدت است و ادارات مربوط باید برمبنای اصول علمی محیط زیستی چنین برنامه ها را تهیه و تدوین کنند و همچنان قوانین موجود را بازنگری کنند، اما در حالت نگران کننده کنونی به اقدامات و تدابیر عاجل نیاز است. قبل از همه به آگاهی دهی عامه اشد ضرورت است.

مردم در مورد خطرهای آلودگی هوا معلومات کافی ندارند و بر مبنای نبود معلومات، متأسفانه در قبال این مشکل اساسی شهر کابل نیز مسئولیت احساس نمی کنند. باید نهادهای محیط زیست، وزارت های صحت عامه، حج و اوقاف و سایر ادارات مربوط پیام های آگاهی دهی عامه را تهیه کنند و از طریق رسانه ها  به نشر بسپارند و هم به شکل پوسترها در روی دیوارها و شیشه های موترها نصب کنند.

در این پیام های آگاهی دهی عامه باید بیشتر روی رهنمایی های عملی برای خانواده ها تأکید شود، پیام ها باید واضح، روشن و عام فهم باشد.

همچنان ملاامامان و خطیبان شهر کابل در موعظه های شان در روشنی ارشادات دینی روی مسئولیت شهروندان در امر جلوگیری از آلودگی هوا تأکید کنند. هر شهروند باید مسئولیت خویش را در امر  کاهش و جلوگیری از آلودگی هوا درک کند و آن را انجام دهد.

ما به یک کارزار فراگیرملی به خاطر کاهش آلودگی هوا نیاز داریم. همه باید در این کارزار سهیم شوند.
به گونه مثال، همه تعهد کنند که
در وسط هر هفته یک روز موتر های شان را توقف می دهند. همه باید به این فراخوان لبیک بگویند: وزیران، معینان، وکیلان، سناتوران رئیسان و همه آنانی که موتر های دولتی دارند، در این کارزار پیش گام شوند
.

در روز کارزار توقف موترها، تنها برای امبولانس ها، اطفاییه و در صورت ضرورت موترهای پولیس اجازه تردد در شهر داده شود، و سایر موتر ها باید متوقف شود. همین توقف یک روزه موترها
می تواند آغاز مؤثری باشد برای کاهش سطح آلودگی هوا
.

می توان اقدامات مشابه دیگری نیز روی دست گرفت. تلاش برای کاهش آلودگی هوا مسئولیت ملی همه ما است.

  ا-ب

ممکن است شما دوست داشته باشید