روزنامه ملی انیس

کار سروی ساحه باستانی مس عینک،  هفته آینده آغازمی یابد

رئیس عمومی بانک جهانی دیروز دردیدار با حسینه صافی سرپرست وزارت اطلاعات وفرهنگ ازادامه همکاری های آن نهاد با این وزارت ، اطمینان داد.

به گزارش خبرنگار آژانس باختر: دراین دیدار دررابطه به پروژه حفریات ساحه باستانی مس عینک ، مساعد ساختن زمینه به خاطرکار حفریات درآن ساحه و ادامه همکاری های بانک جهانی با وزارت اطلاعات وفرهنگ ، بحث صورت گرفت .

همچنان درمورد این که قراراست پس از یک هفته کارسروی ساحه باستانی مس عینک به خاطرفراهم سازی تسهیلات بیشترحفریات آثارتاریخی  ازسوی یونسکو به همکاری باستانشناسان وزارت اطلاعات وفرهنگ آغازیابد و پس از سه ماه گزارش سروی به این وزارت ارائه شود ، نیز صحبت شد.

حسینه صافی درکنارآن که ازهمکاری های بانک جهانی با وزارت اطلاعات وفرهنگ به ویژه دربخش های فرهنگی تشکر کرد ، خاطرنشان ساخت که درکار پروژه مس عینک مردم آن محل نیزباید استخدام شوند تا از یک سو با آثارتاریخی کشور بیشتر آشنا شوند و ازجانب دیگر درحفاظت آن سهیم شوند .

ممکن است شما دوست داشته باشید