روزنامه ملی انیس

چگونه می توان مانع گسترش دامنۀ فقر و بیکاری در کشور شد؟

با گسترده تر شدن دامنۀ فقر، بیکاری و ناامنی در افغانستان، گفته می شود که شصت درصد از نفوس این کشور زیرخط فقر قرار دارند، نه تنها نهادهای دولتی، حتا نهاد های بین المللی که به هدف کاهش میزان فقر در این کشور فعالیت دارند  نتوانستند در کاهش بیکاری و میزان فقر در این کشور دست آوردی داشته باشند. باور ها براین است که اگر وضعیت به همین منوال ادامه پیدا کند امکان دارد خانواده های که زیرخط فقر در نقاط مختلف کشور زندگی می کنند، تعداد شان از این هم افزایش یابد. بنابر وضعیت نا بسامان کشور و با گسترده تر شدن دامنۀ ناامنی ها به تعداد خانواده های بیجاشده افزود می شود.

فقر و تنگدستی ، نبود زمینۀ کار از جملۀ معضلات مهم و حاد در جوامع جهان سوم بحساب می آیند. بنابر این ، برای برون رفت  از چنین معضلی لازم است که راهکار  مؤثر و کار سازی روی دست گرفته شود . در جوامع عقب ماندۀ مانند ؛ کشور ما نیز فقر و تنگ دستی یک معضل حاد بوده و مردم بنابر نبود زمینۀ کار و مشکلات نا امنی برای یافتن لقمه نانی  از مناطق و نواحی دور افتادۀ  کشور  بگونۀ سیل آسا به شهرها سرازیر می شوند . با سرازیر شدن مردم از مناطق دور افتاده و نواحی کشور به مراکز  ولایات و شهرها ، بزرگترین مشکل زیست محیطی یعنی  تراکم نفوس در شهرها بویژه در شهرهای بزرگ کشور  ایجاد گردیده است ، بنابر این برای کم تر کردن تراکم نفوس در شهر ها لازم است دولت برنامه های انکشافی و توسعه یی را در دهات و مناطق دور افتاده  روی دست گیرد تا مردم بتوانند در تمام نقاط کشور از عرضه خدمات بگونۀ یکسان مستفید گردند . یکی از این برنامه ها همانا امن ساختن مناطق نا امن است . تأمین امنیت در تمام مناطق کشور می تواند زمینه را برای راه اندازی پروژه های عمرانی و زراعتی فراهم سازد یعنی ؛ مؤسسات و نهاد های دولتی و غیر دولتی می توانند در چنین فضایی به وجه احسن به باشندگان مناطق مختلف کشور خدمات خود را عرضه دارند. به این ترتیب زارعین و مال داران در نقاط مختلف کشور خواهند توانست از کمک های مؤسسات و نهاد های دولتی و غیر دولتی برخوردار شوند  و به کشت و زراعت و مالداری خویش در نقاط مختلف کشور ادامه دهند. همین گونه برنامۀ رساندن آب به مناطق مختلف کشور می تواند زمینه را برای کشت و زراعت مساعد سازد ، یعنی ، با احداث بندهای آب گردان و آبی ساختن زمین های بی آب و
لا مزروع خواهیم توانست در بخش تولید محصولات زراعتی به خود کفایی برسیم . لازم به یاد آوری است که در پهلوی آبی ساختن زمین های بی آب ، تبدیل کردن ابزار سنتی به ابزار عصری و استفاده از ماشین آلات در امور کشاورزی لازم است ، هم چنان برای این که دهاقین بتوانند محصولات خویش را به وقت و زمان معین به قیمت مناسب به فروش برسانند  برای نگهداری این محصولات به سرد خانه ها نیاز است  تا از فاسد شدن قبل از وقت محصولات جلوگیری شود.                                                      

یافتن بازار برای فروش محصولات نیز می تواند در زمینۀ انکشاف و رشد زراعت در کشور مفید واقع شود ، یعنی ؛ در صورتی که دهاقین بتوانند محصولات زراعتی خویش را در زمان معین به قیمت مناسب در بازار به فروش رسانند در این صورت است که آنها تشویق خواهند شد به کشت و کار خود در مزارع ادامه دهند و به این ترتیب بسیاری از مردم در دهات و مناطق مختلف کشور مصروف کار خواهند شد و از تراکم نفوس  در شهرها  و مراکز ولایات جلوگیری خواهد شد. همین گونه ، دولت باید برنامه هایی را برای پرورش حیوانات اهلی روی دست گیرد و به افرادی که در این زمینه کار می کنند یاری رساند . در صورتی که  شرایط کار برای افرادی که  در دهات مصروف نگهداری و پرورش حیوانات اهلی اند ، مساعد گردد ، آنها می توانند با فروش محصولات حیوانی از قبیل ماست ، شیر و گوشت و حتا پوست حیوانات مایحتاج زندگی خود را بر آورده ساخته و از این طریق امرار معاش نمایند . باید گفت که برای فروش محصولات حیوانی لازم است که بازار های در نظر گرفته شود تا مال داران بتوانند به موقع محصولات خود را به قیمت مناسب به فروش رسانند. این امر می تواند از تراکم نفوس در شهر ها جلوگیری کند و مردم بیشتر ترغیب گردند تا در هر نقطۀ این کشور به زندگی خود ادامه دهند. همین گونه ، اگر زمینۀ کار برای کسبه کاران مانند آهنگران ، بوت دوزان و قالین بافان وسایر کسبه کاران مساعد گردد ، آنها می توانند با مهارتی که دارند به کسب و کار خود ادامه داده و مایحتاج خویش را از این طریق بر آورده سازند .

البته باید گفت که کوشش گردد تا این کسبه کاران و صنعت کاران سنتی با شیوه های نوین امروزی آموزش داده شوند یعنی ؛ آنها شیوۀ کار با ماشین را بیاموزند تا بتوانند در مدت کم محصول بیشتر تولید نمایند و آنها بتوانند محصولات خود را در بازار های جهانی به قیمت مناسب به فروش رسانند . به این ترتیب ما خواهیم توانست از تراکم نفوس در شهرها جلوگیری نماییم و زمینه کار را برای هموطنان عزیز در نقاط مختلف کشور فراهم سازیم . همین گونه ، استفاده از معادن و منابع طبیعی می تواند زمینۀ کار را برای بسیاری افراد کشور مساعد سازد . متاسفانه دولت تا کنون چنین برنامه ای را روی دست نگرفته است  ، معادن و منابع طبیعی کشور هروز توسط قلدران محلی و زورگویان به تاراج می رود و دولت تا کنون در این زمینه گام های سازنده را برنداشته و این امر باعث گردیده زمینه کار در کشور با گذشت هر روز تنگ تر گردد و بسیاری از جوانان تحصیل کرده راه مهاجرت را در پیش گیرند و تا کنون دیده شده است که بسیاری از این مهاجرین غیر قانونی در آب های بحر غرق شدند . همین گونه ؛ عدۀ نیز از بی سرنوشتی روی به اعتیاد مواد مخدر آوردند تا کنون تعداد این معتادین به پنج میلیون نفر که شامل مرد ، زن و اطفال می‌گردد ؛ تخمین شده است.

عبدالحلیم باخرد

ممکن است شما دوست داشته باشید