روزنامه ملی انیس

چه توان کرد

در خانه اگــر فتنه بود گــوچه توان کرد

خنجر زند از پشت به پهلو چــه تـوان کرد

هم کارکن دولت و هــم مــردم بــازار

خادم به وطن چون بود هر دوهرچه توان کرد

از تفرقه قومی که دوصد دسته شـود بــاز

هردسته دوصد دسته نوگــوچه توان کرد

ملت همه دارند زهــم شکــوه ولیـکن

با مشغله مردم بدخو چـه تــوان کــرد

با این همه بیمار در ایــن کشور محتــاج

فاسد چو بود مجمع داروچــه تـوان کرد

ای دل هوس خال بتان رامکــن هــرگز

با سلسله حلقــه گیسو چــه توان کــرد

از دشمن بیرون نهــراسیــم »بسیمــا«

در خانه اگر فتنه بود گوچه تــوان کــرد

ممکن است شما دوست داشته باشید