روزنامه ملی انیس

چهار مامور بلند پایه حکومتی جریمه نقدی شدند

کمیسیون رسیدگی به شکایت های انتخاباتی چهار مقام دولتی را به دلیل تخلفات انتخاباتی جریمه نقدی کرد انیسه امیری عضو دفترولایتی  کابل کمیسیون شکایات انتخاباتی به رسانه ها گفته است که این چهار مقام حکومتی شامل صلاح الدین ربانی وزیرامورخارجه ، شاه حسین مرتضوی ، عبدالرحیم عزیزی و حمیدالله فاروقی  مشاوران رئیس جمهوری با شرکت در کارزار های انتخاباتی قانون را نقض کرده اند و مجبور به پرداخت جریمه نقدی شده اند.

این درحالیست محمد اشرف غنی رئیس جمهور ، پیش ازاین  با صدور فرمانی هرگونه مداخله مقام‌های دولتی درروند انتخابات و شرکت ماموران دولتی را در پیکار های انتخاباتی ممنوع کرده است.

انیسه امیری عضو  دفترولایتی کابل کمیسیون رسیدگی به شکایت های انتخاباتی تصریح کرده است که صلاح الدین ربانی وزیر خارجه ،به دلیل شرکت در مبارزات انتخاباتی به نفع داکتر عبدالله ،شاه حسین مرتضوی و عبدالرحیم عزیزی دو مشاور رئیس جمهوری و حمیدالله فاروقی رئیس پوهنتون کابل به دلیل شرکت در برنامه های انتخاباتی به نفع محمد اشرف غنی، به پرداخت جریمه نقدی محکوم شده‌اند. به گفته امیری با وجود اخطار هایی که از سوی کمیسیون شکایات صادرشده است اما این مقام های حکومتی آن را رعایت نکردندومطابق مادۀ ۹۸ مورد تأدیب قرارگرفتند ونیزدر کنار جریمۀ نقدی از حق رأی نیز محروم شده‌اند.

این مقام های حکومتی که اتهام های واردشده برخود را رد کرده اند می توانند استیناف طلب شوند.

درهمین حال مسئولان کمیسیون رسید‌گی به شکایت‌های انتخاباتی، گفته اند  که تاکنون ۵۷ مورد تخطی و تخلف انتخاباتی در برابر نامزدان ریاست جمهوری، از سوی این کمیسیون ثبت و به آن رسیدهگی صورت گرفته است.

ممکن است شما دوست داشته باشید