روزنامه ملی انیس

چهاردهمین نشست سران سازمان همکاری اسلامی  به بحث گرفته شد

ادریس زمان معین سیاسی وزارت امور خارجه ، با حسین افنی بوتسالی سفیر سازمان همکاری اسلامی در کابل، دیدار کرد.

به اساس معلومات دفتر مطبوعاتی وزارت امور خارجه به آژانس باختر، دو طرف روی چهاردهمین نشست سران سازمان همکاری اسلامی و اشتراک رئیس جمهوری اسلامی افغانستان و گشایش دفتر سازمان همکاری اسلامی در کابل، گفت وگو های صلح به رهبری و مالکیت مردم و دولت افغانستان و برگزاری نشست سوم پروسه کابل، تبادل نظر کردند.

ممکن است شما دوست داشته باشید