روزنامه ملی انیس

څارنوال مشوره حقوقی میدهد

کشف جرم در لغت به معنی برملا ساختن،ظاهر شدن و آشکار شدن و جرم بمعنای بریدن ،قطع کردن ،گناه کردن در معنی این آیه متبرکه آمده است

ترجمه :دشمنی با جمیعتی شما را به گناه و ترک عدالت نکشاند عدالت کنید که به پرهیز گاری نزدیکتر است

کشف جرم در اصطلاح قانون : عبارت از اجراآتی است که بمنظور جلوگیری از ارتکاب جرم و تشخیص مرتکب آن نحوه و علت ارتکاب ،تثبیت محل و حفظ آثار و اشیای متعلق به جرم ارتکاب یافته صورت میگیرد.

طبق تعریف فوق ارگان های کشفی در کشف جرایم باید موارد ذیل را مدنظر گیرد.

۱- جلوگیری از ارتکاب جرم.

۲-  تشخیص مرتکب جرم.

۳- علت ارتکاب جرم.

۴-  تثبیت محل جرم.

مامورین ضبط قضایی عبارت از اشخاصی است که مطابق احکام قانون صلاحیت جمع آوری دلایل اثبات و استجواب را در حدود احکام قانون به عهده داشته باشد و عبارت است از .

-پولیس.

ـ موظف ریاست عمومی امنیت ملی.

– مفتیش اداره عالی تفتیش.

– موظف تفتیش داخلی وزارت ها و ادارات دولتی.

ـ موظف اداره مبارزه علیه فساد اداره.

هر کدام از مامورین ضبط قضایی فوق در ابعاد مختلف مبارزه علیه جرایم فعالیت دارند و اجراآت کشفی جرایم را در امر وقایه از جرایم و مبارزه علیه آنها انجام میدهدږ

از این ماموران ضبط قضایی فوق بیشتر کشف جرایم را بصورت عموم بدوش دارند چنانچه در متن حکم ماده ۱۳۴ قانونی اساسی مطلق تذکار یافته است که کشف جرایم را وظیفه پولیس است پولیس میتواند در صورت کشف تمام جرایم تدابیر لازم را اتخاذ نماید،

برای پولیس مهم است تا از قبل نوعیت و ماهیت دقیق جرم مشکوک رااز لحاظ کمی و کیفی تثبیت سازد انجام این عمل استفاده از ستراتیژی ها و تخنیک های مناسب را ایجاب مینماید تا در صورتیکه قضیه به محکمه راجع گردد جرم مذکور به اثبات برسد و موضوع را در طی ۲۴ ساعت به څارنوالی مربوطه اطلاع داده و طی ۷۲ ساعت دوسیه را تکمیل وبا فاعل آن به څارنوالی مربوطه غرض طی مراحل تسلیم نمایند.

ـ څارنوال در این مورد نقش مهمی را ایفا مینماید خصوصآ در جرایم مغلق و برای پولیس میتواند مشوره
بدهد.

 مثال اول:شاید څارنوال یک پروسیجر مهم را در عین قضیه در اواخر تجزیه نموده باشد او باید بتواند که شما را جهت حفظ سلاح که برای قتل استعمال شده است و بسیار رابطه نزیک به متهم دارد توصیه نماید و این مدرک در محکمه زیاد قابل اعتبار و باارزش باشد.

مثال دوم :څارنوال همیشه مسایل و موضوعات قانونی را مطالعه می نماید در ۱۳۸۶ څانوال استناف ولایت کندهارضمن استهدایه از ستره محکمه در مورد متهمیکه به نسبت انتقال و نگهداشت سلاح ناریه مانند تفنگچه و غیره توسط پولیس که ارتکاب جرم سرقت و دهشت گری از آن متصور نگردیده گرفتار میشود در قانون قاچاق و قانون جزا به چنین متهم جزا پیشبینی نگردیده و احکام آن نیز به وصف جرمی مذکور مطابقت ندارد در مقابل ستره محکمه به فقره ۱ ماده ۴ قانون سلاح ناریه و مواد منفلقه و ماده ۱۳۲قانون جزا اشاره نموده
است.

ـ متحدالمال های ستره محکمه به طور منظم ماه یکبار در مجله قضا نشر میگردد بنآ څارنوال که تصمیم محاکم‎را همیشه مطالعه نموده میتواند رهنمایی های خوب و سودمند ی به پولیس مبنی براینکه چرا انتقال سلاح جرم میباشد بدهد.

-شما در سیستم های حقوقی در سراسر جهان،شیوه های مختلفی که څارنوال به همکاران پولیس خود مشوره حقوقی میدهد خواهد یافت.

– در بعضی کشور ها مقامات مسئول یک سیستم مخابروی را ایجاد نموده اند تا پولیس بتواند به څارنوال زنگ بزند و سوالات حقوقی خود را مطرح کنند.

ـ اگر چه در افغانستان چنین سیستم موجود نیست شما( پولیس)میتوانید به شکل غیر رسمی به یکی از دوستان څارنوال خود زنگ زده و مشوره حقوقی بخواهید این جهت بهتر شدن امور کاری در اکثرممالک جهان موجوداست .

ترتیب کننده: سمونیار پوهیالی پتیال (شینواری)

ممکن است شما دوست داشته باشید