روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

پیام وزارت اطلاعات و فرهنگ به مناسبت ۳ می، روز جهانی آزادی مطبوعات

بر اساس فیصله مجمع عمومی سازمان ملل متحد، سوم می روز جهانی آزادی مطبوعات نامگذاری شده است و از این روز هم در سطح ملی و هم در سطح جهانی تجلیل و گرامی داشت به عمل می‌آید.
هدف اصلی گرامی داشت از روز جهانی آزادی مطبوعات این است که حکومت‌ها و ملت‌ها در این روز بار دیگر تعهد شان را برای آزدای مطبوعات تجدید و بیش از پیش تقویت می‌کنند و همچنان رسانه‌ها نیز در این روز بار دیگر تعهد شان را برای رساندن معلومات دقیق، بی طرف و موثق به مردم تجدید می کنند.
آزادی مطبوعات در قانون اساسی افغانستان، قانون رسانه‌های همگانی و سایر قوانین نافذه کشور تضمین شده است. اگر قرار باشد که ما روی دست آوردهای خویش در نزده سال گذشته بحث کنیم، بدون هیچ تردیدی توسعه رسانه‌ها، تقویه و نهادینه شدن آزادی بیان و حق دسترسی به اطلاعات یکی از دست آوردهای مهم ما به شمار می رود. وزارت اطلاعات وفرهنگ تعهد قوی و خلل ناپذیرش را برای حفاظت و حراست از این دست آورد بزرگ و تقویت و نهادینه کردن هر چه بیشتر آن تجدید می کند.
امسال ما در شرایطی از این روز جهانی تجلیل می کنیم که شیوع ویروس کرونا زندگی انسانان را تهدید می کند و همچنان مشکلات فراوان اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی به بار آورده است. در چنین شرایط دشوار و متشنج مردم به معلومات دقیق و موثق نیاز دارند. همچنان ما باید روند صلح را به موفقیت برسانیم و این امر نیز نیاز مند اطلاع رسانی دقیق است. این مسئولیت رسانه‌هاست که باید در این مرحله حساس و دشوار به مردم معلومات دقیق و بی طرف برسانند واجازه ندهند که خلای معلوماتی ایجاد شود و بعد معلومات غلط و نادرست این خلا را پر کند.
در پایان وزارت اطلاعات و فرهنگ سوم می، روز جهانی آزادی مطبوعات را برای همه خبرنگاران و سایر کارمندان رسانه‌ها مبارک باد می گوید و برا ی همه آنان موفقیت‌های مزید در امر اطلاع رسانی تمنا می کند.

ممکن است شما دوست داشته باشید