روزنامه ملی انیس

پیام وزارت اطلاعات وفرهنگ عنوانی سمینار بدخشان درگستره فرهنگ و تاریخ

این سمینار فرصت را فراهم کرده است تا مؤرخان  پژوهشگران،  نویسندگان و اهل ادب و فرهنگ کشور بیشتر درمورد بدخشان  به داشته های ادبی،  فرهنگی ساحات باستانی ” تاریخی آن توجه کنند به گوشه های بپردازند که تاهنوز به آن پرداخته نشده است.

وزارت اطلاعات و فرهنگ می داند که بدخشان سرزمین نام آوران بزرگ است ساحات باستانی و تاریخی فراوان دارد.مولفان،  شاعران  شخصیت های علمی و سیاسی این ولایت برای مردم کشور آشنا میباشند.

آرزو داریم اشتراک کنندگان این سمینار دربحث های شان به مسایلی بپردازند که تاهنوز دربدخشان به آن پرداخته نشده است.

موفقیت شما آرزوی است.

ممکن است شما دوست داشته باشید