روزنامه ملی انیس

پیام رهبری وزارت  اطلاعات وفرهنگ به مناسبت  روز ملی خبرنگار

ثبت یک روز به نام روزملی خبرنگار درتقویم رسمی کشور مبین اراده قوی نظام به آزادی بیان ، گسترش کاررسانه یی برای تقویت یک نظام مردم سالار و منتقد درخورستایش است . اگر به کار نامه های نظام دراین مورد توجه شود نتیجه چنان می شود  که نظام با وصف دشواری های سیاسی و امنیتی که به آن دست و پنجه نرم می کند، درامر توسعه و انکشاف کار رسانه یی و آزادی بیان دست آوردهای ملموس داشته است ، ایجاد کمیته مشترک رسانه ها و حکومت، صندوق حمایت از خبرنگاران ، قانون دسترسی به اطلاعات، کمیسیون دسترسی به اطلاعات، معافیت مالیاتی رسانه ها و دگرو دگر را می توان دراین فصل جا داد، به این دلایل می توان فلسفه و جودی این روز را درمسیر رشد و تعالی رسانه ها ، آزادی بیان    و ایجاد نظام مردم سالار و نهادینه کردن دموکراسی درکشور جست و جو کرد.  به هر حال جامعه رسانه یی افغانستان در تند باد جنگ و رویدادهای امنیتی روزهای دشوار ، سخت و حتا سیاه را تجربه کرده است . حمله های انتحاری برخبرنگاران را می توان روزهای سیاه عنوان کرد و نبود دسترسی خبرنگاران به اطلاعات را می توان صدمه به کار مسلکی اهل رسانه تعریف کرد . ما می دانیم رسانه ها در بهبود جامعه نقش اساسی دارند، اما مشکلات مالی سبب شده است که شمار زیادی رسانه ها از فعالیت باز مانده اند و ده ها اهل رسانه ومعمار آزادی بیان بیکار شوند .  به امید روزی که دگر نا امنی ،جنگ و بیکاری ، ذهن اهل رسانه ها را مخدوش نکند. 

 اهل رسانه روز تان مبارک باد.

ممکن است شما دوست داشته باشید