روزنامه ملی انیس

پوهاند محمد رسول باوری: برای رشد زبان ها برنامه منظم نیاز است

پوهاند محمد رسول باوری معین فرهنگ وهنروزارت اطلاعات وفرهنگ دیروزکارگاه آموزشی‎یی زیرعنوان “رشد وتوسعه زبان های ملی افغانستان ” را افتتاح کرد.

به گزارش آژانس باختر، این کارگاه آموزشی که درآن ۱۲۰ تن از استادان و متخصصان زبان اشتراک داشتند . محمد رسول باوری معین فرهنگ و هنروزارت اطلاعات وفرهنگ روی اهمیت زبان درکشورصحبت کردو گفت که زبان باعث زنده ماندن ملت ها و اقوام درجوامع است .

به گفته وی رشد زبان ها درافغانستان نیازمند تدوین راهکاری است که پیوسته دنبال شود .اسدالله غضنفرمشاورفرهنگی رئیس جمهوری روی موضوع به تفصیل صحبت کردو گفت : درکشورما اقوام مختلف زندگی می کنند و زبان های مختلف دارند . 

او با تاکید گفت:ربعضی از زبان ها درکشور حتا رسم الخط ندارد ، رشد و توسعه زبان ها کاردوامدار واکادمیک می خواهد .بعد محبوبه بابکرخیل رئیس فرهنگ و هنروزارت اطلاعات وفرهنگ گفت که دراین کارگاه آموزشی ۱۲۰ تن ازاستادان و متخصصان زبان وزارت های معارف ، تحصیلات عالی ، موسسه فرهنگی ثمرو موسسه کانادایی حمایت رشد زبان اشتراک دارند ودرچند گروه کاری نظریات و پیشنهادهای شان را برای تدوین راهکاردایمی رشد زبان‎ها درکشور ارائه می کنند . 

ممکن است شما دوست داشته باشید