روزنامه ملی انیس

پوهاند محمدرسول باوری : به معلولان به جای دلسوزی همکاری شود

وزارت اطلاعات وفرهنگ دیروز محفلی را زیرنام ‹‹گرامیداشت و تقدیر ازافراد دارای معلولیت برگزارکرد.

به گزارش خبرنگار آژانس باختر ،دراین محفل پوهاند محمدرسول باوری معین فرهنگ وهنر وزارت اطلاعات وفرهنگ درصحبتی به عوامل معلولیت درکشورپرداخت و گفت که خشونت و جنگ عامل اساسی معلولیت است که بدبختانه ادامه دارد.

او افزود: معلولیت باید تعریف شود و با دید متفاوت با معلولان برخورد شود.

او گفت که شماری برای دفاع از وطن و مردم به میدان جنگ رفتند جان باختند و نیز تعدادی معلول شدند.

آنان باید قدر شوند با معلولان دلسوزی نشود بل با آنان همکاری شود و افراد جامعه به معلولان با درک مسئولیت اجتماعی برخورد خوب داشته باشند.

بعدعمراخان منیب مشاور ارشدریاست جمهوری درامورمعلولان نیز درمورد وضعیت افراد دارای معلولیت درجامعه و نیز تعهد حکومت دربرابر آنان صحبت کرد.

احمدضیا انوری رئیس منابع بشری وزارت اطلاعات وفرهنگ درمحفل درمورد طرح مقرره استخدام معلولان درادارات دولتی به تفصیل صحبت کرد.  به همین ترتیب محمد هاشم شارق به نمایندگی ازمعلولان حاضر درمحفل صحبت کرد و ازدولت خواست که به مشکلات معلولان توجه شود .

دراخیر پوهاند باوری برای شماری از معلولان لوح تقدیر وزارت اطلاعات وفرهنگ را اهدا کرد.

بنابه گزارش ها درافغانستان بیش ازیک میلیون معلول وجود دارند واز برخورداجتماعی نسبت به خودرنج می برند .  بدبختانه ادامه جنگ هرروز به شمارمعلولان درکشور می افزاید.

ممکن است شما دوست داشته باشید