روزنامه ملی انیس

پوهاند دکتور عبدالحی ولی رئیس شفاخانه تدریسی میوند:  روزانه حدود چهار صد مریض در شفاخانه میوند تحت تداوی قرار می گیرند

شفاخانه میوند یکی از شفاخانه کادری مربوط وزارت تحصیلات عالی می باشد. که روزانه ده ها مریض در این شفاخانه تحت تداوی قرار می گیرد. غرض آگاهی خوانندگان از فعالیت های این شفاخانه خبرنگار روزنامه ملی انیس مصاحبه یی را بادکتور عبدالحی ولی انجام داده که نشر می گردد.

پوهاند دکتور عبدالحی ولی در رابطه به اینکه شفاخانه تدریسی میوند در کدام بخش ها فعالیت می نماید گفت: شفاخانه تدریسی میوند یک شفاخانه کادری پوهنتون طبی کابل مربوط وزارت تحصیلات عالی می باشد.

این شفاخانه سه رکن اساسی در کار فعالیت های خویش دارد که از جمله کار و فعالیت های  این شفاخانه تدریس، تحقیق و معالجه می باشد.

بخش تدریسی این شفاخانه شامل پوهنځی های معالجوی بخش دندان و بخش نرسنگ می باشد.

وی افزود که روزانه در حدود ۳۰۰ الی ۴۰۰ مریض در شفاخانه میوند معاینه و تداوی می شود. یعنی دریک ماه تقریبا ۱۵۰۰۰الی۲۰۰۰۰ مریض را به صورت سراپا تداوی می کنیم و همچنان روزانه تعداد ۲۰۰ الی ۳۰۰ واکسین کودکان در داخل شفاخانه میوند از زمان تولد الی سن دوسالگی صورت می گیرد. ما در طول یک هفته یکصدو سی دو مریض داخل بستر داریم. تداوی مریضان رایگان می باشد. اما امکانات دوایی محدود است.  دوای که در داخل شفاخانه موجود نباشد مریضان از بازار خریداری می کنند.

وی اضافه نموده گفت: بخش واکسین ماتوسط ریاست وقایوی وزارت صحت عامه تمویل می شود و تمام مصارف شفاخانه از طریق وزارت تحصیلات عالی پرداخته می شود، متأسفانه شفاخانه میوند به دلیل اینکه یک شفاخانه کادری است کمک دونر ها را نمی تواند جلب کند در حالیکه در یکماه ۲۰۰۰۰ هزار مریض سراپا تداوی و چهار صد عملیات در شفاخانه میوند اجرا می شود. بناءً از دونر ها خواهش می کنبم در قسمت ادویه مخصوصاً در بخش اطفال ما را یاری رسانند. و بزرگترین چالش‎ما مشکل اکسیجن در قسمت سرویس اطفال است که تقریباً ۱۰۰ بستر فعال در سرویس اطفال داریم ما توانستیم با توجه خاص وزارت محترم تحصیلات عالی و پوهنتون طبی کابل یک بودجه را تخصیص بدهیم که بخش سنتر سپلای اکسیجن را در قسمت اطفال به احتمام برسانیم و عنقریب به بهره برداری سپرده می شود. امید ما بتوانیم بالای هر بستر مریض که به اکسیجن ضرورت داشته باشد خصوصاً در موسوم سرما که واقعات سینه بغل و برانیشکیک زیادتر می باشد اکسیجن اماده داشته باشیم.

وی علاوه کرد که وزارت تحصیلات عالی عنقریب پروژه نیوتریشن یا تغذیه که در جهان معاصر اولویت خاص در بخش صحت دارد. تحت حمایت اتحادیه اروپا تأسیس و به بهره برداری بسپارد.

وی افزود: در شفاخانه تدریسی میوند مشکلات زیاد است از دولت می خواهیم برای این شفاخانه بودجه خاصی را در نظر بگیرد.

و همچنان از دونر هاییکه مربوط صحت می باشد تقاضا داریم در قسمت دوا ما را یاری برسانند. کوشش می کنیم که با امکانات دست داشته زمینه های بسیار عالی تداوی را برای هموطنان خود فراهم سازیم تا بتوانیم با اقتصاد مردم سازگار باشیم بطور مثال عملیات های که مخصوصاً در بخش جراحی اطفال و با گوش گلو که اجرا می شود در سکتور خصوصی با حداقل آن به پنجاه هزار افغانی تمام می شود ولی دولت برای آنها امکانات را مساعد ساخته که به صورت مجانی صورت می گیرد.

وی در اخیر گفت: در صورتی که مریضان به کدام مشکل مواجه می شوند نمبر تیلفون رئیس شفاخانه و نمبر تیلفون سرطبیب شفاخانه بداخل اوپیدی و واردهای مختلف نصب می باشد با مادر تماس شوند همچنان نوکریوال ۲۴ ساعته و خاص داریم که بعد از وقت رسمی تمام وارد های مارا کنترول می کند با آنها به تماس شوند و حل مطلب و نمایند. بناءً خواهش ما از مراجعین اینست که هر گونه مشکل که در شفاخانه داشته باشند ما مشکل شان را در داخل شفاخانه حل می سازیم و رسیدگی می کنیم و انشالله قناعت آنها را حاصل می سازیم.  

محمد نعیم نوابی

ممکن است شما دوست داشته باشید