روزنامه ملی انیس

پوهاند باوری: افغانستان به حیث مرکز تقاطع فرهنگ های جهان، می خواهد بار دیگر موقف خود را بیابد

به حضورداشت پوهاند محمد رسول باوری معین فرهنگ و هنر وزارت اطلاعات و فرهنگ دیروز سمینارعلمی و تحقیقی،  روابط تاریخی افغانستان و چین و جایگاه آن درپروژۀ یک کمربند ویک راه  برگزارشد.

به گزارش آژانس باختر: این سمینارازطرف وزارت اطلاعات وفرهنگ  به اشتراک شماری ازمسولان دولتی، استادان پوهنتون، محققان اکادمی علوم ، شخصیت های فرهنگی ، پژوهشگران و محققان کشور چین،  برگزارشد. 

درآغازاین سمینار معین فرهنگ و هنر وزارت اطلاعات وفرهنگ پیرامون پروژه یک کمربند و یک راه که از جانب کشور چین مطرح شده صحبت کرد ودررابطه ارزش راه ابریشم و نقش افغانستان درآن معلومات داد .

پوهاند باوری خاطرنشان ساخت در گذشته ها افغانستان به حیث مرکزتقاطع فرهنگ های جهان بود  و اکنون میخواهیم تا افغانستان باردیگر این موقف خود را بیابد و شرق را به غرب و شمال را به جنوب وصل کند.

همینگونه رئیس مرکز مطالعات منطقه یی شانگهای کشور چین، دررابطه به روابط نیک و تاریخی میان افغانستان و چین ، راه ابریشم و پروژه یک کمربند و یک راه معلومات داده گفت که این پروژه به خاطرهرچه بهترشدن اقتصاد و روابط کشورهای منطقه و آسیا ارزشمند میباشد. 

اوخاطرنشان ساخت که پروژه یک کمربند و یک راه  یک پروژه آزاد ، عادلانه وبه نفع هردو طرف میباشد وابرازامید واری کرد که این پروژه زمینه های بیشترهمکاری را میان دوکشور فراهم بسازد.

همینگونه یک محقق  دیگر چینایی درصحبت هایش دررابطه به همکاری های  چین با افغانستان معلومات داد و ازپروژه معدن مس عینک یاد کرد و گفت که چین افغانستان را درپروژه یک کمربند و یک راه  نیز فراموش نخواهد کرد . 

به همین ترتیب پوهاند دکتورعزیزاحمد پنجشیری دررابطه به تاریخچه راه ابریشم معلومات داد و گفت که اگر افغانستان نقش عمده دراحیای راه ابریشم نداشته باشد دراین صورت مفهوم راه ابریشم کاملآ دگرگون میشود .

او خاطرنشان ساخت  که  درگذشته هفت راه و یا شاخه ابریشم به بلخ میامد و بلخ مرکز تقاطع و مرکزتبادله اجناس و مرکز آمد و رفت شمال به جنوب و شرق به غرب کاروان ها بود.

پنجشیری افزود که اگر ما میخواهیم را ابریشم را احیا کنیم باید ازراه بلخ بگذریم و بلخ همان حیثیت مرکز تبادل اموال و ترانزیت جهانی را که درقرن دوم داشت،  اکنون هم ظرفیت آن را میتواند پیدا کند. 

دراین سمینار سرمحقق کتا ب خان فیضی دررابطه به کاروان سرا ها درمسیر راه ابریشم و انتقال مراسلات سیاسی معلومات داد .

دلاورنذیرزوی مشاور حقوقی وزارت اطلاعات وفرهنگ دراخیر این سمینار درکنارآن که کارسمینار را جمع بندی کرد ، خاطرنشان ساخت که نیازمیباشد که بحث ها دررابطه به پروژه یک کمربند و یک راه ، بیشتر ادامه پیدا کند.

او افزود که افغانستان دهلیز و چهار راه  تجارتی و اقتصادی کشورهای منطقه بوده و نادیده گرفتن این کشوردرپروژه یک کمربند و یک راه ، اشتباه خواهد.

ممکن است شما دوست داشته باشید