روزنامه ملی انیس

پنج میلیون افغانی به صندوق خبرنگاران واریز شد

رئیس جمهور به وعده که به صندوق حمایت مالی از ژورنالیستان افغانستان نموده بود، وفا کرد.

به گزارش آژانس باختر ، محمداشرف غنی رئیس جمهور کشور طبق وعده پنج میلیون افغانی از سرمایه شخصی خودبه صندوق حمایت مالی از ژورنالیستان افغانستان واریز کرد.

این پول درحالی به صندوق نشست که وزارت مالیه نیز مبلغ ده میلیون به منظور حمایت از خبرنگاران وعده داده است.

شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی ریاست جمهوری تاکید میکند که پول وعده داده شده رئیس جمهور به صندوق واریز شدو قرار است به زودی وزارت مالیه نیز پول تعهد شده خویش را به حساب بانکی صندوق افزودکند.

قابل یادهانیست که رئیس بانک ملی نیز وعده مبلغ دو صد هزار افغانی کمک به صندوق را داده است.

ممکن است شما دوست داشته باشید