روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

پلان و پلانگذاری و تأثیر آن در پروسه کار یومیه

 قبل از اینکه در مورد پلانگذاری  مطالبی مطرح کردد  اول باید روی پلان و انواع  آن بحث  صورت گیرد.

تعریف پلان:  پلان عبارت از تعین هدف کوتا ه وطویل مدت بخاطر  رسیدن به هدف میباشد ویا پلان عبارت از تعهد برای انجام یک سلسله عملیات بمنظور تحقق هدف می آید.

انواع پلان عبارت از: پلان های استراتیژیک: این نوع پلان ها برای کسب اهداف جامع اداره یا سازمان طراحی میشود واز طریق آن ماموریت های اداره ویا سازمان که تنها دلیل حیات آن است به اجرا در می آید.

– پلان های عملیاتی :  اجرایی تاکتیکی   پلان های است که جزئیات چگونکی اجرای پلان های ستراتیژیک را ارائه میگند.

به عباره دیکر پلان های اجرایی عبارت از تصمیم های کوتاه مدت که برای بهترین استفاده از منابع موجود با توجه به تحولات محیط اتخاذ میگردد

پلان های عملیاتی بدو دسته تقسیم میشود:

الف – پلان های  یکباری:  این کونه پلانها برای کسب اهداف خاص طرح ریزی میشود وپس از به اجرا در آمدن از میان میرود

ب-  پلان های همیشکی : این نوع پلان ها  روشهای استانداردی را برای اداره، وضعیت جاری ووضعیت قابل پیشبینی است حالا بحث ما روی پلانکذاری است.

پلانکذاری در اجرای وظیفه اصل زرین است که در سرخط وظایف هر قوماندان هر مدیر وهر آمر شعبه قرار داشته در تهیه وترتیب  پلانکذاری زیادتر از توانایی های ذهنی و تجارب علمی  استفاده بخاطر پیشبینی وطرح وظایف آینده صورت
می گیرد.

طرح وتطبیق پلانکذاری به مهارت های خاصی قوماندان تعلق دارد یک قوماندان در طرح و تطبیق پلانکذاری باید دارای صفات ذیل باشد  اجتماعی بودن، ابتکار عمل، اراده قوی- اعتماد به نفس۰ آکاهی از نوع انجام وظایف۰ دانش وبینش سالم، حسن همکاری انعطاف پذیری- وسلامت روانی داشته باشد وهم قوماندان در طرح وتطبیق پلانکذاری بخاطر انجام وظایف بهتر ومعقولتر هدایت توصیه تشویق وتغیرات سالم ومثبت را درقدمه های تحت امر بیاورد

وهمچنان  بخاطر تطبیق پلانکذاری مؤثرباید  همآهنک نمودن تمام فعالیت های قوای مادی تخنیکی وانسانی را برای   رسیدن به هدف مطلوب تأمین نماید قبل از ترتیب پلان قوماندان نکات ذیل را در نظر داشته باشد.

۱-  داشتن معلومات کافی راجع به تشکیل قطعه ویا جزوتام مربوط از نگاه تامینات   مادی تخنیکی صحی و کادری

۲ – جابجا کردن افراد بادر نظرداشت اهلیت، لیاقت، شایستکی ومسلکی  بودن در قدمه های داخل تشکیل مربوط

۳ – آکاهی از وظایف  وداشتن لایحه وظایف تا اجراات مربوط را مطابق به آن پلانکذاری بعدا اقدام به تطبیق آن نماید.

بناءً بلانکذاری افزاریست در خدمت قوماندانیت ومدیریت هیچ قوماندان قطعه رئیس موسسه ودولت  بدون پلانکذاری
وظایف محوله را ادامه داده نمیتواند.

فلسفه پلانکذاری :    یک دیدکاه   نظر   راه زندکی  عزم راسخ   آوردن نظم ونسق  تعهد عمل بر اساس اندیشه
میباشد.

ضرورت پلانکذاری : شخص اداره  دولتها برای رسیدن به هدف نیاز به پلانکذاری دارد حتی اکر به مهمانی هم برود.

تعریف پلانکذاری:

۱  -تعیین هدف، یافتن وراه حصول به آن، تصمیم گیری در مورد اینکه چه کار ها باید انجام شود

۱ – افزایش احتمال رسیدن به هدف از طریق تنظیم فعالیت ها

۲- افزایش جنبه های اقتصادی

۳ – بررسی وتشخیص موارد غلط

۴ – تعیین پلان جدید

۵ – تهیه افزار

اولویت های پلانکذاری:

اگر به وظایف پنج کا نه مدیر ویا قوماندان نظر بیاندازیم که وظایف قوماندان  عبارت از پلانکذاری   سازمان دهی  استخدام   رهبری  و کنترول  که پلانکذاری در سطر اول وظایف آن قراردارد زیرا پلانکذاری بخش بزرک کار قوماندان را تشکیل میدهد چه وظایف قوماندان قابل تفکیک نبوده پس پلانکذاری هدف را معین میسازد واهداف را طرح ریزی مینماید تا قوماندان بداند کدام وظایف ویا کارهارا انتخاب نماید پس کفته میتوانیم که پلانکذاری فشرده قوماندانیت ویا مدیریت را تشکیل میدهد

انواع پلانکذاری:

۱- پلانکذاری اساسی ویا استراتیژیک

دور اندیشی سازمان یافته ای است که مراحل زیر را در بر دارد

۱ -تعیین ماموریت ها وهدف های دور برد

۲- تفکیک ماموریت ها به هدف کمی وکیفی کوتاه مدت که این عمل را به اصطلاح هدف گذاری مینامند

۳-تعیین خط مشها ویا سیاست ها

۴- طرح پلانکذاری تکتیکی

پلانکذاری استراتیژی آینده را پیشگویی نمیکند ولی یک مدیر را در موارد ذیل کمک میکند

۱ -فایق آمدن موثر نظر به تقاضای وقت

۲- ارائه فرصت بموقع برای اصلاح خطا های اجتناب نا پذیر

۳- کمک به تصمیم کیری ها ی درست در زمان مناسب

۴ تمرکز بر اعما لی که در رسیدن به آینده مطلوب باید انجام شود

ترتیب کننده:  پوهیالی سمونیار پتیال (شینواری) استاد قوماندانی تحصیلات عالی رهبری پولیس

ممکن است شما دوست داشته باشید