روزنامه ملی انیس

پروفیسور محمد همایون قیومی: صندوق وجهی باز سازی افغانستان از زمان تأسیس آن یک ابزار کلیدی برای تمویل مالی این کشور است

جلسۀ کمیتۀ رهبری صندوق وجهی بازسازی افغانستان دیروز مؤرخ ۳۰ ثور ۱۳۹۸ به ریاست مشترک پروفیسور محمد همایون قیومی، سرپرست وزارت مالیه و مشاور ارشد مقام عالی ریاست جمهوری در امور زیربناء و محترم شبهام چوهدری، رئیس بانک جهانی برای افغانستان در حضور هارتویگ‎شیفر، معاون این بانک برای آسیای جنوبی در ارگ ریاست جمهوری دایر گردید.

در این جلسه سفراء و نمایندگان ۱۹ کشور تمویل کننده افغانستان اشتراک داشتند، در رابطه به نقش صندوق وجهی باز سازی افغانستان  که توسط چندین تمویل کننده حمایت گردیده و توسط بانک جهانی اداره می گردد، بحث نموده و پیشرفت های چارچوب همکاری سه ساله و ستراتیژی مالی خویشرا برای سال های (۱۳۹۷-۱۳۹۹) بررسی کردند. صندوق وجهی باز سازی افغانستان منبع اصلی تأمین بودجۀ ملی افغانستان و تطبیق کننده  ستراتیژی انکشاف ملی افغانستان است. از طریق این صندوق حکومت افغانستان با شرکاء بین المللی جهت کاهش فقر، ارائه خدمات ضروری  حفظ مصارف عملیات بودجۀ غیر نظامی و اصلاحات کلیدی کار می نماید.

پروفیسور محمد همایون قیومی، سرپرست وزارت مالیه در سخنان افتتاحیه ضمن تأکید روی نقش و اهمیت صندوق وجهی باز سازی افغانستان گفت:”  صندوق وجهی باز سازی افغانستان از زمان تأسیس آن یک ابزار کلیدی برای تمویل مالی این کشور است. حکومت این صندوق را به عنوان یک میکانیزم انعطاف پذیر و چارچوب مناسب برای تأمین مالی نیاز های انکشافی و همآهنگ کردن کمک های تمویل کنندگان مطابق به اولویت های افغانستان می داند.” وی افزود:” هدف کلیدی حکومت اجرای برنامه انکشاف زراعت پایدار (ASAP)  برای رسیدن به افزایش عواید ملی، تسریع روند خوکفائی و کاهش وابستگی به کمک ها می‎باشد. نیازمندی ما به کمک های بلاعوض تمویل کنندگان تا سال ۲۰۲۰ و فراتر از آن الی ۲۰۲۴ تداوم خواهد یافت. از حمایت های متداوم  تمویل کنندگان صندوق وجهی بازی سازی افغانستان صمیمانه اظهار سپاس و قدردانی می نمایم.”

هارتویگ شیفر، معاون بانک جهانی برای حوزه جنوب آسیا گفت: ” صندوق بازسازی افغانستان به عنوان بزرگترین و پایدار ترین منبع تمویل کننده بودجه ملی دولت افغانستان می باشد که به نمایندگی از ۳۴ نهاد و کشور های کمک کننده توسط بانک جهانی مدیریت میگردد”. او تسریع کرد که صندوق بازسازی افغانستان به مثابه یک منبع با اعتبار تامین معلومات برای بانک جهانی و آنعده کشور های پنداشته میشود که با معضل جنگ و ناامنی مواجه اند. موصوف خطاب به حاضرین در مجلس گفت: ” گروپ بانک جهانی در راستای تأمین یک آینده مرفه و با ثبات برای مردم افغانستان به تداوم کمک های مالی اش با دولت افغانستان و هماهنگی با سایر همکاران انکشافی و ادارات ذیربط متعهد می باشد”.

 شوبهم چوهدری، رئیس دفتر گروپ بانک جهانی در افغانستان نیز پیرامون چگونگی تقویت همکاری و همآهنگی میان حکومت افغانستان و جامعه جهانی در راستای حمایت از اولویت های انکشافی افغانستان،از جمله مرحله گذار به خودکفایی پس از سال ۲۰۲۰ میلادی سخن گفت.

طی این نشست اعضای کمیته رهبری صندوق، فعالیت های یکساله را مطابق چارچوب همکاری و برنامه های مالی تائید نموده و بر تداوم همکاری ها و مشارکت قوی خویش جهت تمویل صندوق وجهی بازسازی افغانستان تعهد سپردند.

ممکن است شما دوست داشته باشید