روزنامه ملی انیس

پایان کار چندین پروژه انکشافی در ننگرهار

چندین پروژه انکشافی درننگرهار به بهره گیری سپرده شد.
این پروژه‌ها شامل ساخت، قیر و کانکریت ریزی جاده‌های فرعی، آبرو‌ها، دستگاه‌های تولید انرژی آفتابی و صنف‌های درسی برای شماری ازمکتب‌ها خوانده شده است.
دفتر رسانه‌های ننگرهار با پخش خبرنامه‌ای می‌گوید که این پروژه‌ها را به هزینه ده‌ها ملیون افغانی برنامه میثاق شهروندی در بخش‌هایی از شهرجلال آباد و شماری از ولسوالی‌ها تطبیق کرده است.
با بهره گیری ازاین پروژه‌ها هزاران شهروند ننگرهار به رفاه بیشتر اجتماعی دست یافتند.
یک خبر دیگر حاکیست که چندین پروژه انکشافی در ننگرهار دیروز تهداب گذاری شد.
این پروژه‌ها شامل تامین آب آشامیدنی وبرق به وسیله انرژی آفتاب، ساخت، قیرو کانکریت ریزی چندین جاده فرعی، آبرو‌ها می‌شود. شاروالی جلال آباد می‌گوید که این پروژه‌ها تا شش ماه دیگر به بهره گیری سپرده خواهد شد.

ممکن است شما دوست داشته باشید