روزنامه ملی انیس

پاکستان الی رسیدن به اهداف مشخص شده خود در منطقه روند صلح افغانستان را تخریب خواهد کرد

در حالی که حرف از پیشرفت در مذاکرات امریکا و طالبان است وپاکستان در شکل گیری چنین یک وضعیت نقش محوری داشته است رئیس جمهور غنی خواستار وضاحت بخشیدن به رابطه میان پاکستان و طالبان است .

مفسر آژانس باختر می نگارد  محمداشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در دیدار با نماینده ویژه وزارت خارجه امریکا برای افغانستان تأکید کرده است که طالبان باید مناسبات شان را با پاکستان و پاکستان مناسبات شان را با طالبان واضح کنند.

این حرف درست زمانی مطرح می شود که پاکستان در قضایای افغانستان بیشتر از هروقت دیگر دخیل شده است وپاکستان رابطه اثر گذاربر طالبان دارد و حتا در صدد رسمیت بخشیدن به طالبان است .

این نیت پاکستان با دعوت رسمی از هیئت طالبان بیشتر معلوم وواضح شد مگر دولت افغانستان با ایستادگی در برابر این برنامه ٬ آن را به هیچ تبدیل کرد .

رئیس جمهور غنی هنگام صحبت با زلمی خلیلزاد حرف های واضح داشت  اوگفت که مسایل کلیدی زیادی در مورد صلح افغانستان روشن شده است  و به اقدامات بیشتر و مشترک نیاز بیشتر است و به یک شیوه جدید کار با خلیلزاد موافقه شده است  که در چهار چوب آن معلومات شریک می شود و روی آجندای مشخص مشوره های دوامدار صورت می گیرد و در خصوص صلح روی ماحول ملی منطقه یی ٬ بین المللی و کشور های اسلامی توجه صورت می گیرد .

این گفته های رئیس جمهور غنی جواب روشن به آن شک و گمان ها یی است که گفته می شد دولت افغانستان در گفتگو های صلح  در حاشیه است و نقش مبهم دارد .

مگر تلاش های دولت افغانستان باعث تغییر وضعیت شده است و حالا نمایندگان امریکا با کارشیوه جدید با طالبان مذاکره خواهند کرد

در رابطه به گفته های
محمد اشرف غنی که می گوید رابطه طالبان با پاکستان و رابطه پاکستان با طالبان واضح شود باید گفت که در این خصوص هیچ شک و گمانی وجود ندارد
٬ این دو با هم رابطه روشن دارند ٬ بار ها امریکا و کشور های دیگر ناتو از رابطه تنگاتنگ پاکستان و طالبان سخن گفتند حتا امریکا به تعقیب کمک های تازه مالی عربستان سعودی به پاکستان ٬ از سعودی خواست که این کمک های خود را مشروط کند و این اشاره به نقش اثر گذار پاکستان در گفتمان صلح افغانستان است ٬نقشی که پاکستان از مسیر طالبان آن را برای خود معین ساخته است .  پس در وجود یک همآهنگی فعال میان آنها نمی توان تعریف تازه از رابطه طالبان با پاکستان داد .

این که طالبان از مذاکره با دولت افغانستان سر باز می زنند مشکل در این است که آنها در اختیار خود نیستند و پاکستان الی رسیدن به اهداف معین و مشخص شده خود در منطقه٬ روند صلح افغانستان را تخریب خواهد کرد .

در چنین یک وضعیت٬ دولت افغانستان نیازدارد که جانب مذاکره را بشناسد از دید مردم افغانستان جانب قضیه افغانستان ، پاکستان است که طالبان را به گونه ابزار به کار می برد واگر به وضعیت طالبان دقیق شویم در طول هژده سال گذشته در وضعیت این گروه هیچ تغییری
به میان نیامده است و ارتباط آنها با القاعده و سایر گروه های تروریستی همچنان ادامه دارد . اگر آنها از رفع تهدید علیه کشور های دیگر منجمله امریکا  سخن می گویند حضور هراس افگنان از کشور های دیگر  ایغور های چین
٬ جنگجویان ازبکستانی و یا چیچنی در کنارآنها چه مفهومی را افاده می کند ؟ طالبان هنوز یک چتر قوی حمایتی برای دیگر گروه های تروریستی اند و این بدون همکاری و حمایت کشور ها امکان پذیر نیست  پس رابطه پاکستان و طالبان یک رابطه راهبردی است و تا زمانی که دست پاکستان به سر طالبان است بعید است از صلح در افغانستان و منطقه سخن گفت.                    ا-ب

ممکن است شما دوست داشته باشید