روزنامه ملی انیس

پالیسی و طرزالعمل قانونمندسازی؛ افراد و گروه های مسلح غیرمسئول در پرنسیپ تأیید شد

جلسه رهبری سکتور امنیتی شام روزیکشنبه به رهبری داکتر حمدالله محب مشاور امنیت ملی ریاست جمهوری در دفتر شورای امنیت برگزار شد.

به گزارش آژانس باختر، در این جلسه که اعضای سکتور امنیتی و دفاعی کشور نیز حضور داشتند، پیرامون موضوعات جاری امنیتی کشور به شمول وضعیت امنیتی ولایات غزنی، فاریاب، ننگرهار و فراه بحث صورت گرفت.

وزرای سکتور امنیتی در مورد دستآوردها، پلان های امنیتی، سطح تهدیدات، عملیات ها، اقدامات و تدابیر شدید امنیتی جهت بهبود وضعیت گزارش ارایه نمودند.

در این جلسه در مورد عوامل افزایش تلفات ملکی نیز بحث گردید و تاکید صورت گرفت تا از واردشدن تلفات به افراد ملکی جداً جلوگیری شود.

داکتر حمدالله محب مشاور امنیت ملی بر هماهنگی و تشریک مساعی بیشتر میان ارگانهای امینتی و دفاعی تاکید ورزید.

در این جلسه روی پالیسی و طرزالعمل قانونمند سازی افراد و گروه های مسلح غیر مسئول بحث های مفصل صورت گرفت و پس از ارایه نظریات و دید گاه های اعضای جلسه، پالیسی متذکره در پرنسیپ مورد تائید قرار گرفت.

ممکن است شما دوست داشته باشید