روزنامه ملی انیس

وطن امروز دارد افتخار نام استقلال

وطن امروز جشن با شکوه و پر زشان دارد
خوشی و شادمانی هر یکی پیرو جوان دارد
بسی ز شور این ملت آزادگ‎‎ان دارد
وطن پاینده بادا تا قیامت شوکت و شانت
همیـشه باد با آزادگی مربوط دورانت
شود تجلیل از آزادگی جشـن چراغانت
به یاد و بود پر از افتخارات شهیدانت
که بهر کسب استقلال جانبازانه جنگیدند
به میدان نبرد با دشمنان جانانه رزمیدند
الا ای هموطن امروز یادی از شهیدان کن
برای حفظ استقلال جان خویش قربان کن
بیا و خدمت مام وطن را از دل و جان کن
ز کارو خدمت خود کشور خود را شگوفان کن
برای ارتقای این وطن خدمت بود لازم
تلاش و کارو سعی کوشش و همت بود لازم
وطن از ما و تو جان برادر کار میخواهد
پی آبادی از ما خدمت بسیار میخواهد
برای ارتقا یش زحمت و ایثار میخواهد
جوان عاقل و وارستـه و هوشیار میخواهد
ز کارو کوشش و زحمت وطن آباد میگردد
ز بیکاری و غفلت مملکت برباد میگردد
به زحمت دشت و صحرای وطن را چون گلستان ساخت
زن و مرد و جوان و پیر را با علم وعرفان ساخت
که اسـباب ترقی در جهان علم هنر باشد
وطن را ملتی باید که از دانش خبر باشد
اسیر کوه و دشت و دامن و صحرای این میهن
شـهید دره هـا و وادی د دریای این میهن
وطن باشد انیس و مونس و جان و جهان من
حیات و زندگی و هستی و روح و روان من

ممکن است شما دوست داشته باشید