روزنامه ملی انیس

وزیرخارجه امریکا: واشنگتن نمی خواهد افغانستان به عقب برگردانیده شود

مایک پمپئو وزیرخارجه امریکا می گویدهدف واشنگتن پایان دادن به جنگ بی پایان افغانستان است.اونمی خواهد این کشور به عقب برگردانیده شود. هدف ازتلاش های صلح یک حرکت افغانستان به پیش است.نه اینکه این کشوربه عقب برگردانیده شود.پمپئودرپاسخ به پرسش یک سناتورامریکایی که چراامروزباورمی کنیدکه طالبان درمقایسه با۱۷ سال گذشته باماصادق ترخواهندبود، می گوید:« پرسش بجاییست، اعتمادمی کنیم اماهمه چیزرانیزبه بررسی می گیریم.این به اعمال آنان پیوند دارد من می دانم که این بی اعتمادی تنهابه طالبان برنمی گرددزیرا بی اعتمادی عمیقی دربرابرکنشگران دیگری درین سرزمین نیزوجوددارد.این ملت تاریخ غم انگیزآمیخته بااحترام به حقیقت گویی وفسادداشته است.» مایک پمپئووزیرخارجه ایالات متحده امریکااین باردرکمیته روابط خارجی مجلس سنای این کشورحضوریافت وباپرسش های جدی برخی ازسناطوران رو بروشد.وزیرخارجه ایالات متحده امریکا می گوید:
« رئیس جمهورهمانندخودم ازضایع شدن نزدیک به پنجاه میلیارددالردرسال درین جنگ بی پایان شکایت کرده است. من درباره تلفاتی که درآنجاداشتیم نیزنگران هستم.» موصوف  می گوید« مقام های امریکایی گفتگوهای فشرده روزانه درباره چگونگی  صلح طالبان باافغانان به شمول حکومت دارم. ماباحکومت وحدت ملی درگفتگوهستیم، ماباطالبان سخن می زنیم، ماروی این کارمی کنیم تااین دوطرف یعنی حکومت وطالبان دریک اتاق گردهم آیندبرای رسیدن به این هدف درمقایسه باگذشته نزدیک ترشده ایم.  این درنهایت یک راه حل بوده می تواندکه مردم افغانستان باید به آن دست یابند.» موصوف برحفظ دستاوردهاازجمله حقوق زنان درگفتگوهای صلح باطالبان تاکیدمی ورزد.« واشنگتن نمی خواهدافغانستان به عقب برود. مابرآنچه که درتوان داریم می کوشیم تااطمینان به دست
 آید که افغانستان به پیش می رودوبه عقب برنمی گردد.واشنگتن درحال فشارآوردن برحکومت افغانستان وطالبان است تازنان بخشی ازگفتگوهای صلح شوند.امریکا همیشه نقشش رادرپیوندباگفتگوهای صلح انجام داده است نباید ازبهراینکه کارهای کافی برافغانهاانجام نداده است، انتقاد شود. من ازمردم افغانستان می خواهم که نقش شان رادرتحکیم پروسه صلح همه جانبه بازی کنند.» این فرصت‌ برای مردم ما یک شانس طلایی است که به صورت درست ازآن باید بهره برداری نمایند. اکنون کشورهای دخیل در قضیه افغانستان نیزبه این نتیجه رسیده‌اند که صلح و ثبات در این کشور به نفع آنان بوده و جنگ در افغانستان باید پایان یابد. نسبت به هر زمان دیگر فرصت برای خاتمه جنگ و آغاز گفتگو های صلح در کشور مساعدتر شده است.  در این مرحله حساس فضای سیاسی زمینه را برای طرف های درگیرطوری ایجاد کرده است تا موقف شانرا مشخص سازند که چگونه می توانند براساس پیشرفت های اخیرصلح خود را آماده کنند. کم کم فرصتی  مهیاشده است تا دو طرف در مورد مسایل مختلف که برای رسیدن به صلح و آشتی نیاز است، یک راه حل سیاسی را جستجونمایند. کشور های منطقه باید برای پیشبرد گفتگو های صلح افغانستان در مساعد ساختن یک فضای مناسب همکاری کرده و بگذارند تا دوطرف قضیه  از طریق مذاکره اختلافات سیاسی  شان را حل کنند.آمدن خلیل زاد در پروسه صلح همانگونه که امریکا اعتماد کردهاست به حضور ایشان در این پروسه، مردم ما نیز خوشبین هستند. از این رو باورمند هستیم که این حرکتها نتیجه مثبت در پی داشته باشد. مذاکرات صلح با طالبان باید افغانستان شمول بوده و با ضمانت بینالمللی انجام شود تاجنگ در کشور خاتمه یافته و صلح پایدار تأمین گردد. صلح پایدار زمانی در کشور تأمین خواهد شد که همه گروههای سیاسی در داخل کشور و نیز کشورهای منطقه و جهان بدانند که منافع آنان در این روند تأمین شده است. زلمی خلیل زاد، نماینده ویژه وزارت امور خارجه امریکا برای روند صلح افغانستان بیشترازسه ماه می شودکه کارش را آغاز کرده است. او در روزهای آغازین ماموریتاش از کشورهای پاکستان عربستان سعودی و قطر، چین پاکستان،  هند، روسیه، بریتانیا وبعضی کشورهای دیگر دیدن کرده و درباره صلح دولت افغانستان با طالبان، با این کشورها گفتگو کرده است. زلمی خلیل زاد، نماینده ویژه ایالات متحده امریکا در امور صلح افغانستان درتازه ترین اظهارات خود بر دستیابی به یک توافقنامه جامع صلح تأکید ورزیده وگفته است معضل افغانستان دو بعد دارد یکی خارجی و دیگر هم داخلی تااکنون مذاکرات بر بعد خارجی آن که به امریکا ربط دارد دوام دارد. در مرحله کنونی بر تفصیل و جزئیات همان دو موضوع که عبارتند از خروج نیروهای خارجی از افغانستان و استعمال نشدن خاک افغانستان بر ضدهیچ کشوردیگری گفتگوها جریان دارد.

موضوعاتی که بخش بعد داخلی است و با امریکایی ها ربط ندارد، زیر بحث نیامده است. مردم افغانستان توقع دارندکه مذاکرات صلح میان طالبان و امریکا با بن بست مواجه نشود و اجماع ملی، منطقو‌ی و جهانی برای صلح در افغانستان به وجود آید. باآنکه همه می دانند طالبان در مذاکرات صلح با امریکا از خود اختیار ندارند و با توجه به روابط تازه این گروه با روسیه، ایران و برخی کشورهای دیگر، این مسئله  برای روند گفتگوهای صلح مشکل ساز خواهد شد.این حقیقت ازامکان دورنیست که طالبان در گفتگوهای صلح به نفع مردم افغانستان نمی اندیشند و از زبان کشورهای دیگر در مورد مسایل افغانستان صحبت می‌کنند. از آنجای که جنگ افغانستان عوامل منطقوی وجهانی دارد و تحمیل شده بر مردم افغانستان است باید طرف‌های مذاکره با درایت و متانت این موضوع را درک ودرجستجوی راه حل آن برآیند. شماری از آگاهان مسایل سیاسی باور دارند که امریکا انتظار کشانیدن طالبان به میز مذاکره را از سوی پاکستان ندارد بلکه دنبال یک تفاهم است که چگونه طرف‌های درگیر جنگ را به توافق برساند. پاکستانی‌ها برای امریکایی ها می‌گویند که ما طالبان را تشویق می‌کنیم تا به میزمذاکره بین‌الافغانی بیایند ولی اینکه آنها می‌آیند یا نمی‌آیند کار خودشان است. ماهیت گفتگوهای صلح میان پاکستان و امریکا خیلی مهم است  که طرفین از همدیگر چه خواست دارند؟ آیا واقعاً دنبال صلح در افغانستان هستند یا دنبال امتیازگیری از یکدیگر. رهبری جدید حکومت پاکستان تا هنوز درحد شعار گفته است که خواهان تامین صلح سراسری در افغانستان است ولی تاکنون در عمل نشان نداده است.قبلاً تصوربراین بودکه پاکستان نظر به تغییر اوضاع که در منطقه به وجود آمده است،  در اثر فشار جامعه جهانی به خصوص ایالات متحده امریکا و کشور جمهوری چین، اینبار از مهارت  خاص کار خواهد گرفت. با شعار مبارزه در مقابل تروریزم و وادار ساختن طالبان به گفتگوهای سیاسی از کمکهای میلیارد دالری ایالات متحده امریکا نیز برخوردار خواهد گشت. اگر پاکستان دست از حمایت طالبان و مجموع مخالفان بر دارد، آنان را جایی برای ایجاد پایگاه های  تروریستی ندهد. از نگاه تجهیزات، پول و امکانات نظامی آنان راتمویل ننماید، چگونه آنان میتوانند میادینی را برای تعلیم و ترویج اعمال تروریستیشان در اختیار داشته باشند.کشورهایی که این گروه‌های تروریستی را به وجود آورده‌اند ناراحت می‌شوند که مردم افغانستان در صلح و امنیت قرار بگیرند چراکه بهانۀ حضور آن‌ها در منطقه وجود همین گروه‌هاست. درحالی که مردم ما خواهان صلح با عزت و پایدار می‌باشند و باید کشورهای منطقه دراین زمینه مردم افغانستان را همکاری صادقانه نمایند.تادامنه جنگ وناامنی ازین کشوررخت بربنددومردم آن دریک فضای امن به زندگی آبرومندانه زیست باهمی راهمانندمردم سایرجهان به تجربه
بنشینند.

لام- جیم

ممکن است شما دوست داشته باشید