روزنامه ملی انیس

وزارت معارف از رقابت مثبت در ارائه خدمات تعلیمی حمایت می‌کن

درنگینه حمیدی، سرپرست وزارت معارف، چگونگی ارائه خدمات ریاست مکاتب خصوصی این وزارت را بررسی کرد.
به گزارش آژانس باختر؛ درجریان این بررسی سرپرست وزارت معارف نقش نهادهای خصوصی را در راستای ارائه خدمات تعلیمی به فرزندان کشور، مهم دانست و به رئیس و کارمندان ریاست مکاتب خصوصی این وزارت، هدایت داد که روند کارهای اداری و توزیع جواز مکاتب خصوصی را تسهیل بخشیده و به صورت دقیق و دوامدار از آن نظارت کنند.
سرپرست وزارت معارف به ارائه خدمات آموزشی مکاتب خصوصی بر اساس معیارهای تعیین شده‌ وزارت تأکید کرد و گفت که رقابت مثبت در بخش تعلیم و تربیه به منظور بهبود کیفیت نظام آموزشی، مهم و قابل حمایت است.
——————–
یکهزارو ۳۳۰ تن از بیماران کرونا درکشور شفایاب شده اند
یکهزارو ۳۳۰ تن از بیماران ویروس کرونا در ۲۴ ساعت گذشته درکشور شفایاب شده اند.
به گزارش آژانس باختر؛ وزارت صحت عامه دیروز علام کرد که بعد آزمایش ۷۶۱ نمونه مشکوک، ۲۷۱ واقعه جدید ویروس کرونا درکشور تشخیص شده است و شمارا بیماران این ویروس به ۳۱ هزارو ۲۸۸ تن افزایش یافته است.
همچنان در۲۴ ساعت گذشته ۱ هزارو ۳۳۰ تن بیماران ویروس کرونا درکشور شفایاب شده اند که مجموع بهبود یافتگان به ۱۳ هزارو ۹۳۴ تن رسیده است و به همین ترتیب ۱۲ تن از بیماران کرونا وفات کرده اند که شمارجان باخته گان تا حال به بیش از۷۳۰ تن افزایش یافته است.
ازجمله ۲۷۱ واقعه جدید ویروس کونا درکشور، ۱۳۰ واقعه مثبت آن درکابل، ۳۰ واقعه درهرات، ۲۸ واقعه دربلخ، ۱۴ واقعه درتخار، ۱۳ واقعه دربامیان، ۱۲ واقعه درنیمروز، ۱۲ واقعه درقندهار، ۷ واقعه دربغلان، ۵ واقعه درپنجشیر،، ۵ واقعه درکنر، ۴ واقعه درهلمند، ۴ واقعه دربادغیس، ۳ واقعه درننگرهار، ۲ واقعه درزابل، ۱ واقعه درمیدان وردک و ۱ واقعه مثبت دیگر درلغمان تشخیص شده است.

ممکن است شما دوست داشته باشید